Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Međimurska županije je 26. svibnja 2015. godine uputija Javni poziv za predlaganje projekata udruga civilnog društva za financijsku potporu iz Proračuna Međimurske županije za 2015. godinu. Predmet Poziva je raspodjela dijela proračunskih sredstava iz Proračuna Međimurske županije namijenjenih za rad udruga civilnog društva registriranih na području Međimurske županije.

                       VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC 2013.-2017.

 

1. FRANJO KOVAČIĆ, GORNJI MIHALJEVEC 70 - HDZ - vijećnik 

2.  KONRAD BREZARIĆ, DRAGOSLAVEC BREG 81 - HDZ - vijećnik

3. MIRJANA NOVAK, DRAGOSLAVEC SELO 28A - HDZ - zamjenica predsjednika Općinskog vijeća

4. MARIJAN SKLEPIĆ, GORNJI MIHALJEVEC 6 - HDZ - vijećnik

5. ROBERT KOS, DRAGOSLAVEC SELO 16 - GRUPA BIRAČA - vijećnik

6. NATAŠA STERNAD, GORNJI MIHALJEVEC 32 - GRUPA BIRAČA - vijećnica

7. ROBERT VESELKO, VUKANOVEC 67 - GRUPA BIRAČA - vijećnik

8. BORIS RESMAN, GORNJI MIHALJEVEC 73 - HSLS - vijećnik

9. JOSIP PETKOVIĆ, PRHOVEC 5 - HSLS - predsjednik Općinskog vijeća

10. MARINKA KOSTANJEVIĆ, MARTINUŠEVEC 23 - SDP - vijećnica

11. MLADEN BORKO, VUKANOVEC 18 - HSS - zamjenik predsjednika Općinskog vijeća

12. GORAN LOVREC, GORNJI MIHALJEVEC 29 - načelnik Općine

13. DARKO HORVAT, PRHOVEC 18 - zamjenik načelnika

 

                Na temelju članka 5. i 14. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 57/11.) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 6. sjednici održanoj 19.12. 2013. godine, donijelo je

SOCIJALNI PROGRAM

Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu

 

Članak 1.

I. UVOD

                Socijalni program Općine Gornji Mihaljevec utvrđen je sa svrhom zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih kategorija građana koji su se zbog različitih okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne potrebe.

                U Općini Gornji Mihaljevec utvrđuju se slijedeće kategorije korisnika:

1. jednočlana i dvočlana staračka, poljoprivredna domaćinstva,

2. mnogočlane obitelji težeg imovnog stanja,

3. umirovljenici s niskom mirovinom,

4. invalidi,

5. korisnici socijalne pomoći za uzdržavanje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi,

6. djeca bez oba roditelja,

7. nezaposleni.

Članak 2.

II. OBLICI SOCIJALNE POMOĆI

 1. Pomoć u prehrani u školskim kuhinjama,
 2. Jednokratne novčane pomoći,
 3. Naknada za novorođenu djecu,
 4. Pomoć za stanovanje,
 5. Ostali oblici pomoći.

Članak 3.

III. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE POJEDINIH OBLIKA SOCIJALNE POMOĆI

 1. Pomoć u prehrani u školskim kuhinjama.

        Učenicima slabijeg imovnog stanja može se dodijeliti pomoć za sufinanciranje prehrane u školskim kuhinjama, a na temelju prijedloga Osnovne škole i Centra za socijalnu skrb.

Planirani iznos : 4.000,00 kn

 1. Jednokratne novčane pomoći

                Obitelji ili samcu može se odobriti godišnja jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kuna ako prihod domaćinstva ne prelazi iznos od:

- jednočlano domaćinstvo                                                                 500,00 kuna

- dvočlano domaćinstvo                                                       750,00 kuna

- tročlano domaćinstvo                                                      1.000,00 kuna

- četveročlano domaćinstvo                                            1.200,00 kuna

- za svakog daljnjeg člana                                                                150,00 kuna

                Planirani iznos: 3.700,00

 1. Naknada za novorođenu djecu u 2014.godini iznosi 500,00 kuna.

Planirani iznos: 10.000,00 kuna

 1. Pravo na pomoć za stanovanje ostvaruje se pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi.

Planirani iznos: 22.000,00 kuna

 

Članak 4.

                Prihodom po članu domaćinstva smatra se svaki prihod ostvaren samostalnim i nesamostalnim radom, mirovina, prihodi ostvareni na temelju posjedovanja i obrađivanja poljoprivrednog zemljišta, najamnine nekretnina i ostalo prema ocjeni Socijalnog vijeća i Odbora za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci.

 

IV. OPĆE ODREDBE

Članak 5.

                Pravo za dodjelu pomoći utvrđene ovim Programom može se ostvariti zahtjevom podnijetim Socijalnom vijeću Općine Gornji Mihaljevec i Odboru za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci. Uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju koja potvrđuje navode u zahtjevu te dokazuje ostvareni prihod po članu domaćinstva kako je to ovim Programom traženo.

                Socijalna pomoć po ovom Programu ne može se ostvariti ukoliko je ista ostvarena od drugih davatelja pomoći.

Članak 6.

                Socijalno vijeće i Odbor za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci.

raspravit će svaki pojedinačni zahtjev, te temeljem izvršene provjere navoda iz zahtjeva i njegove opravdanosti utvrditi prijedlog za dodjelu socijalne pomoći. 

Članak 7.

                Proračunom Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu predviđeno je izdvajanje 39.700,00 kuna za pomoći predviđene ovim Programom.

                Socijalno vijeće i Odbor za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci dužni su do 30. ožujka iduće godine dostaviti načelniku Općine Gornji Mihaljevec izvješće o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu.

Članak 8.

                Načelnik Općine Gornji Mihaljevec donosi odluku o dodjeli socijalne pomoći.

                Socijalno vijeće i Odbor za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci.

dužni su zaključke sa svojih sjednica dostavljati načelniku Općine Gornji Mihaljevec u roku od 5 dana od održavanja sjednice.

Članak 9.

                Ovaj Socijalni program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

KLASA: 400-09/13-01/12

URBROJ: 2109/21-02-13-1

 

Gornji Mihaljevec, 19.12. 2013.

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                               PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                              Josip Petković v.r.                                                  

               Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. i 49/11.) te članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 6. sjednici održanoj 19.12. 2013. godine, donijelo je

           

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Gornji Mihaljevec

Članak 1.

 

            Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Gornji Mihaljevec za komunalne djelatnosti:

 1. Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih            površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta
 2. Javna rasvjeta
 3. Održavanje groblja i grobnih kuća
 4. Održavanje društvenih domova i uređenje okoliša

            Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

 

Članak 2.

 

1. Odvodnja atmosferskih voda:                                                                  

- čišćenje slivnika

- izgradnja novih slivnika,

- sanacija i rekonstrukcija postojećih slivnika

- izgradnja novih otvorenih i zatvorenih odvodnih jarkova

- redovito održavanje postojećih jarkova.

____________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihod od korištenja javnih površina

- ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

            Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina                   

- skupljanje otpadaka iz koševa

- ručno čišćenje uz rubnike

- košnja i obnova travnjaka

- održavanje trajnih nasada

- održavanje cvjetnih gredica i sadnja

- otklon uginulih životinja s javne površine

- izrada hortikulturnog projekta

_____________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

            Održavanje javnih površina                                                                         

- čišćenje nogostupa

- održavanje prometne signalizacije

- košnja bankina

- urbana oprema - popravak klupa i dječjih igrala

______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna

- naknada za koncesije

____________________________________________________________________________________

            Održavanje nerazvrstanih cesta                                                                    154.500,00 kuna

- sanacija nerazvrstanih cesta - udarne rupe - prekopi

- zimska služba

______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna.

____________________________________________________________________________________

 

 

 

2. Javna rasvjeta                                                                                           32.725,00 kuna

- popravak javne rasvjete

- potrošnja javne rasvjete

______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

 

 

 

3. Održavanje groblja i grobnih kuća                                                                       100.000,00 kuna

- održavanje groblja u Gornjem Mihaljevcu

______________________________________

            Izvori financiranja:

- naknada za održavanje groblja

____________________________________________________________________________________

 

4. Održavanje i uređenje zgrada za redovno korištenje                                           128.800,00 kuna

- uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Selo

- uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Breg

- uređenje i održavanje doma kulture Gornji Mihaljevec

- uređenje i održavanje doma kulture Vukanovec

- uređenje i održavanje doma kulture Preseka

- uređenje i održavanje vatrogasnog doma u Preseki

_______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihod od zakupa

- ostali prihodi proračuna

 

REKAPITULACIJA

 

1. Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,   održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta                                           154.500,00 kn

 

2. Javna rasvjeta                                                                                                         32.725,00 kn

 

3. Održavanje groblja i grobnih kuća                                                                        100.000,00 kn

 

4. Održavanje i uređenje zgrada za redovno korištenje                                                         128.800,00 kn

____________________________________________________________________________________

 

            UKUPNO                                                                                                                          416.025,00 kn

 

Članak 3.

            Sredstava potrebna za ostvarivanje ovog Programa, utvrđuju se u ukupnom iznosu od 416.025,00

 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade, prihoda od korištenja javnih površina, naknada za održavanje groblja, prihoda od zakupa i ostalih prihoda proračuna.

Članak 4.

            U slučaju da se sredstva kojima se financira održavanje komunalne infrastrukture ne prikupljaju prema planu, Općinsko vijeće može tijekom godine ovaj Program mijenjati.

Članak 5. 

            Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014.godine.

 

KLASA: 400-09/13-01/10

URBROJ: 2109/21-02-13-1

 

Gornji Mihaljevec, 19.12. 2013.

 

 

                                                                                                                                                 PREDSJEDNIK

                                                                                                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                         

                                                                                                                                                Josip Petković v.r.

                                                                                                                      

           Na temelju članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 6. sjednici održanoj 19.12.2013. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA 

Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu

 

Članak 1.

            „Ovim programom utvrđuju se potrebe u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu za financiranje iz proračuna Općine Gornji Mihaljevec:

 

 1. Javne potrebe iz oblasti predškolskog odgoja i prosvjete                  283.000,000 kn

      - izdaci dječje darove                                                                                  8.000,00 kn

      - izdaci za nagrade učenicima                                                                 2.000,00 kn

      - tekuće donacije OŠ Gornji Mihaljevec                                                    13.000,00 kn

      - sufinanciranje boravka djece u vrtiću                                                   260.000,00 kn

 

 1. Javne potrebe iz oblasti sporta                                                          92.500,00 kn

      - materijalni rashodi                                                                              6.000,00 kn

      - tekuće donacije NK Bratstvo Preseka                                                  20.000,00 kn

      - tekuće donacije NK Jedinstvo G.Mihaljevec                                          33.500,00 kn

      - tekuće donacije NK Dubrovčan (veterani)                                              8.000,00 kn

      - tekuće donacije ŠK G.Mihaljevec                                                        12.000,00 kn

      - tekuće donacije Streljačkom društvu G.Mihaljevec                               11.000,00 kn

      - tekuće donacije USR „Sport za sve“ D.Breg                                           8.000,00 kn

                 

 1. Javne potrebe iz oblasti kulture                                                         20.000,00 kn

            - izdaci za organizaciju manifestacija                                                    15.000,00 kn

            - tekuće donacije KUU Lipa G.Mihaljevec                                             5.000,00 kn

           

 1. Javne potrebe humanitarnih i drugih društvenih udruga                    17.500,00 kn

      - tekuće donacije UDVDR G.Mihaljevec                                                  5.000,00 kn

      - tekuće donacije Udruzi umirovljenika G.Mihaljevec                                 6.000,00 kn

      - tekuće donacije LD Šljuka G.Mihaljevec                                                            3.000,00 kn

      - tekuće donacije Međimurski športski savez osoba s invaliditetom         1.000,00 kn

      - tekuće donacije ostalim nespomenutim udrugama                                2.500,00 kn

 

 1. Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec                                           8.200,00 kn

 

6. Vatrogastvo i civilna zaštita                                                                 134.000,00 kn

      - usluge JVP Grada Čakovca                                                               33.000,00 kn

      - donacija DVD-u G.Mihaljevec                                                              40.000,00 kn

      - donacija DVD-u G.Dubrava                                                                15.000,00 kn

      - donacija DVD-u Preseka                                                                    15.000,00 kn

      - donacija DVD-u Martinuševec                                                              20.000,00 kn

      - obnova vatrogasnog doma u Preseki                                                    40.000,00 kn

      - donacija Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije                               5.000,00 kn

      - oprema za civilnu zaštitu                                                                      6.000,00 kn

 

7. Javne potrebe iz oblasti informiranja                                                 30.000,00 kn

      - izdavanje općinskog lista Mihalovčan                                               20.000,00 kn

     

8. Donacije političkim strankama                                                          16.500,00 kn

           

Članak 2.

            Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba Općine Gornji Mihaljevec obvezni su gospodariti sredstvima s posebnom pažnjom te najkasnije do kraja veljače 2014. godine podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za 2013. godinu o izvršenim programima i o utrošku sredstava po programu javnih potreba za 2013. godinu sukladno važećim pravnim propisima, a u protivnom biti će im uskraćena isplata sredstava iz proračuna za 2014. godinu.

 

Članak 3.

            Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa sredstvima raspolagati sukladno važećim pravnim propisima te zaključcima Općinskog načelnika za one programe i na način koji tamo bude određen.

 

Članak 4.

            Ostvarenje ovog programa ovisno je o prilivu sredstava u Općinski proračun, te Općinski načelnik može uskratiti isplatu svima ili pojedinim korisnicima sredstava.

 

Članak 5.

            Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

KLASA: 400-09/13-01/11

URBROJ: 2109/21-02-13-1

 

Gornji Mihaljevec, 19.12.2013.

 

                                                                                                                                                                                                    PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Općinskog vijeća:

                                                                                                                                                                                                   Josip Petković v.r.