Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
KLIK (pogleda uvjete)
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Za više informacija klikni na sliku

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!

Upute kandidatima za domara

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/ kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja (opći i posebni uvjeti, te pravodobna i potpuna dokumentacija). Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.     

          Provjera obuhvaća:

  • pisano testiranje,
  • intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i  sposobnosti (pisanog testiranja).

           Pisano testiranje kandidata / kandidatkinja sastoji se od ukupno 10 pitanja.

           Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na pisanom testiranju je 10 bodova, a intervju se provodi samo s kandidatima/kandidatkinjama koji ostvare najmanje ili više od 50% bodova na provedenom pisanom testiranju.

            Kandidati će pristupiti pismenom testiranju dana 27.12.2016.godine u 12,00 sati, Gornji Mihaljevec 74, vijećnica.

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,  60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11),
  • Statut Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije 05/2013“, ožujak 2013.),
  • Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije 05/2013“, ožujak 2013.),
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu  („Narodne Novine“  broj 147/14).   

PRAVILA TESTIRANJA

            Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja. Pismeno testiranje traje maksimalno 30 minuta.

            Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera.

            Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Gornji Mihaljevec. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

            Nakon provedbenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedbenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

            Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, dostavlja se kandidatima prijavljenim na natječaj. Protiv rješenja o prijmu u službu kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu.

 

MJESTO I VRIJEME TESTIRANJA

            Kandidati će pristupiti pismenom testiranju dana 27.12.2016. godine u 12,00 sati, Gornji Mihaljevec 74, vijećnica.

NAČELNIK OPĆINE

Goran Lovrec v.r.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA koji podnose prijavu na ZA PRIJAM U SLUŽBU KOMUNALNOG DJELATNIKA – DOMARA (zamjena za bolovanje) U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC (original - pdf)

=============
Obavijest o skupljanju i zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada i otpadnih guma
Klikom na banner iznad pogledajte obavijest.

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku iznad otvaraju se podaci o projektu.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak