Obavijest o odvozu glomaznog otpada sa područja Općine Gornji Mihaljevec

 

 

OBAVIJEST O ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA SA PODRUČJA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC 

Obavještavamo korisnike da će se prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) kojim je zabranjeno sakupljati glomazni otpad s javnih površina, isti sakupljati u posebne otvorene kontejnere od 20 m3 prema rasporedu:

14.06.2014.

SUBOTA

INDUSTRIJSKA ZONA „KRČ“ – UZ GLAVNU CESTU PREMA ŠTRIGOVI

0800 -2000  

Glomaznim otpadom se smatra:

-         Plastika (stolice,posude...)

-         Drvenarija(namještaj,palete...)

-         Metal (posuđe,stolovi...)

-         Ostalo (madraci,kauči...)

Glomaznim otpadom se ne smatra:

-         Građevinski otpad (šuta,cigla,beton...)

-         Opasni otpad (salonit ploče,otpadna ulja,kiseline,lakovi,pesticidi,

te pripadajuća ambalaža...)

-         Akumulatori

-         Električni i elektronski otpad

Molimo da otpad odlažete u postavljene kontejnere, te se izričito pridržavate rasporeda sakupljanja.