Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Civilna zaštita

Odluka o organiziranju poslova civilne zaštite

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN RH 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129105, 109107, 125108, 36/09, 150111, 144112, 19113 - proč. tekst, 137115, 123117 i 98119), članka 18. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 82115, 118118 i 31120) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec (Službeni glasnik Međimurske Županije 2119), Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec je na svojoj 18. sjednici održanoj 15.04.2020., donijelo slijedeću

ODLUKU
o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite

Članak 1.

Općina Gornji Mihaljevec će u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Općine Gornji Mihaljevec i jedinicama lokalne samouprave koje su s njom prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu, zajednički i prema potrebama, organizirati obavljanje poslova civilne zaštite iz svoga samoupravnog djelokruga u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv"koronavirusa (COVID - 19).

Za obavljanie poslova iz prethodnog stavka ovog članka osniva se Koordinacija stožera civilne zaštite, koja objedinjava postojeće stožere civilne zaštite jedinica lokalne samouprave iz prvog stavka ovog članka, koju čine načelnici i zamjenici načelnika postojećih stožera civilne zaštite na području djelovanja.

Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na području djelovanja Koordinacije iz prethodnog stavka .ovog članka, odnose se jedinstveno na sve građane, uključivši i mogućnost slobodnog kretanja unutar granica područja Koordinacije, bez izdavanja propusnica.

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnik Općine Gornji Mihaljevec na potpisivanje Sporazuma sa jedinicama lokalne samouprave iz članka 1. ove Odluke, o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite, sukladno ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave na web stranicama Općine Gornji Mihaljevec i objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije

KLASA: 021-05120-0113
URBROJ : 21 09121 -02-20-02
Gornji Mihaljevec, 15. travnja 2020.

Predsjednik Općinskog Vijeća
Robert Kos

Odluka o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite (original - pdf)