Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim studentima sa područja Općine Gornji Mihaljevec za akademsku godinu 2016./2017.  Stipendija se dodjeljuje mjesečno u iznosu od 300,00 kuna za studente koji pohađaju redovni studij na području grada Čakovca i Varaždina te u iznosu od 500,00 kuna za studente koji pohađaju redovni studij u ostalim gradovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Gornji Mihaljevec, 16. listopad 2015.: Načelnik Općine Gornji Mihaljevec Goran Lovrec je povodom Nacionalne preventivne kampanje "Manje oružja - manje tragedija" dao Obavijest o prikupljanju ilegalnog oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava i tvari, koje će se organizirati 23.10.2015 godine od 10:00 – 12:00 sati .

Građani mogu dragovoljno predati ilegalno oružje, streljivo i eksplozivna sredstva i tvari, ako ih posjeduju na lokaciji ispred Doma Kulture u Gornjem Mihaljevcu. (obavijest original –pdf)

Predmet javnog natječaja je : (1) stan, površine 20,99 m2, br.čest.25/1 k.o. Gornji Mihaljevec koji se sastoji od 1 sobe, hodnika, kupaonice i sanitarnog čvora, u prizemlju stambene zgrade na adresi Gornji Mihaljevec 83 koja se nalazi na kat.čestici broj 583 k.o. Gornji Mihaljevec i (2) stan, površine 35,00 m2, br.čest.25/1 k.o. Gornji Mihaljevec koji se sastoji od 2 sobe i sanitarnog čvora, u prizemlju stambene zgrade na adresi Gornji Mihaljevec 83 koja se nalazi na kat.čestici broj 583 k.o. Gornji Mihaljevec. Uvjete i ostale podatke pogledajte na originalnom tekstu Javnog natječaja (pdf)

Ministarstvo uprave Vlade Republike Hrvatske je 06. listopada 2015. godine dalo Objavu biračima kojim priopćuje da će se izbori za zastupnike u Hrvatski sabor u Republici Hrvatskoj održati će se u nedjelju 08. studenog 2015. godine. Objavom se pozivaju birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu državne uprave u županiji, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme, a u subotu 24. listopada 2015. u vremenu od 08,00 do 14,00 sati. Objavu biračima u cijelosti možete pročitati ovdje (pdf).

                        

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

KLASA: 112-01/14-01/7

URBROJ: 2109/21-01-14-10

Gornji Mihaljevec, 31.10.2014.godine

 

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za prijam u službu referenta za administrativne i računovodstvene poslove

u JUO Općine Gornji Mihaljevec

 

Pismeno testiranje sastojalo se od 20 pitanja, svako pitanje nosilo je 0,5 boda. Sveukupno pismeni ispit nosi 10 bodova. Svaki kandidat ima pravo na uvid u svoj pismeni ispit u srijedu 05.11.2014. u 18,00 sati u Uredu Općine. Usmeni Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju (5 bodova i više). O vremenu intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Kandidati/kandidatkinje koji nisu pristupili pismenom testiranju smatra se da su povukli prijavu na natječaj.   

 

 

RD.

BR.

ŠIFRA KANDIDATA

BROJ BODOVA (max.10)

BROJ BODOVA U POSTOTKU

1.

ANDREA

0,5

5 %

2. 

ASTOR 2013

6,25

62,5 %

3. 

PROVJERA

1,5

15 %

4. 

LEONROKO

3,5

35 %

5. 

nada6565

3,75

37,5 %

6. 

Mi94Ma97

4

40 %

7. 

EVITA1

4,5

45 %

8. 

8888

4,75

47,5 %

9. 

DARK KNIGHT

2,75

27,5 %

 

                                                                                                               POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

                                                                                                               Goran Lovrec v.r.

                                                                                                               Robert Veselko v.r.

                                                                                                               Darko Horvat v.r.                           

 

                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   

P O Z I V
roditeljima predškolske djece

U pedagoškoj godini 2014./2015. provodi se obvezni program
predškole s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu
koju će financirati Općina u trajanju od 250 sati.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja žive na području
Općine Gornji Mihaljeve, rođena od 01.04.2008. do 31.03.2009.godine,
a ne pohađaju vrtić da se u što kraćem roku obavezno jave u ured
Općine Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

 

 

          

             

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

Klasa: 112-01/14-01/4

Ur.br.: 2109/21-01-14-17

Gornji Mihaljevec, 21.10.2014.godine

 

 

                                                                                                                                            SVIMA KOJI ISPUNJAVAJU

                                                                                                                                            FORMALNE  UVJETE

                                                                                                                                           NATJEČAJA  ZA REFERENTA ZA                                                                                                                                                                                                                                                                                 ADMINISTRATIVNE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE     

 

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja

                 

            Dana 17.listopada 2014.godine održao se sastanak Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu referenta za administrativne i računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec. Na sastanku su bile otvarane pristigle prijave za navedeni natječaj.

            Obavještavamo Vas da ispunjavate formalne uvjete iz natječaja te da možete pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja. Pismeno testiranje održat će se dana 29.10.2014.godine, prema sljedećem rasporedu:

            - prezimena od slova A do L u 10,00 sati

            - prezimena od slova M do Ž u 11,00 sati.

            Usmeno testiranje provest će se samo s kandidatima koji će ostvariti najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi pismenom testiranju, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.           

 

                                                                                                                                                   NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                                                                     Goran Lovrec v.r.

 

 

 

 

 

   

                   

       REPUBLIKA HRVATSKA

     MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

KLASA: 112-01/14-01/6

URBROJ: 2109/21-01-14-1

Gornji Mihaljevec, 16.10.2014.g.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/PROČELNICE

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC I ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA ZA ADMINISTRATIVNE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

OPIS POSLOVA radnog mjesta:

 1. PROČELNIKA / PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC:

- rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Gornji Mihaljevec u skladu sa Zakonom, Statutom općine i drugim propisima,

- organizira i koordinira obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga rada odjela i odgovoran je za njihovo pravilno i pravodobno obavljanje,

- izrađuje nacrte odluka i drugih akata općinskog vijeća,

- prati realizaciju proračuna općine i financijskog poslovanja, sastavlja proračunska izvješća, financijska i statistička izvješća,

- sudjeluje u izradi projekata i programa od važnosti za razvoj općine,

- priprema sjednice općinskog vijeća, te vodi brigu o zakonitom radu vijeća,

- organizira poslove vezane uz objavljivanje odluka,

- pomaže načelniku i predsjedniku općinskog vijeća u poslovima iz njihovog djelokruga,

- obavlja imovinsko-pravne poslove vezane uz kupoprodaju nekretnina,

- surađuje s građanima, pravnim i fizičkim osobama, ustanovama i drugim institucijama u cilju što kvalitetnijeg obavljanja poslova,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik i predsjednik općinskog vijeća u skladu sa Zakonom i Statutom općine.

PODACI O PLAĆI

                Bruto plaću čini umnožak 65% od osnovice bruto plaće za državne službenike i namještenike (5.108,84 kn) te visine koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec koji iznosi 2,70 te uvećan za 0,5 % po godini radnog staža.

 

OPIS POSLOVA radnog mjesta:

 1. REFERENTA ZA ADMINISTRATIVNE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
 • Obavlja prijem akta, vrši njihovo upisivanje u propisane očevidnike
 • Priprema pozive, dopise, obavijesti i odgovore
 • Obavlja administrativno – tehničke poslove za upravni odjel i općinska tijela
 • Obavlja poslove vezane uz radne odnose službenika i namještenika
 • Priprema dokumente potrebne za sjednice općinskog vijeća i načelnika
 • Obavlja poslove knjigovodstva i računovodstva iz djelokruga rada odjela
 • Kontira i knjiži dokumente
 • Sudjeluje u izradi nacrta financijskih dokumenata, proračuna i završnog računa
 • Vodi evidencije o naplati potraživanja
 • Izrađuje propisana financijska izvješća u toku godine
 • Obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada, te poslove koje mu povjeri pročelnik ili načelnik.

                PODACI O PLAĆI

                Bruto plaću čini umnožak 65% od osnovice bruto plaće za državne službenike i namještenike (5.108,84 kn) te visine koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec koji iznosi 1,6 te uvećan za 0,5 % po godini radnog staža.

 1. NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA:

             Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/ kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

             Provjera obuhvaća:

             - pisano testiranje,

             - intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i  sposobnosti (pisanog testiranja).

              Pisano testiranje kandidata / kandidatkinja sastoji se od ukupno 10 pitanja.

              Maksimalan broj bodova koje kandidati/kandidatkinje mogu ostvariti na pisanom testiranju je 10 bodova, a Intervju se provodi samo s kandidatima / kandidatkinjama koji ostvare najmanje ili više od 50% bodova na provedenom pisanom testiranju.

             Kandidati će biti obaviješteni o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC:

                - Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 - pročišćeni tekst , 28/01, 41/01- pročišćeni tekst, 55/01 – ispr.,                               76/10, 85/10 pročišćeni tekst),

                - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)

                - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11),

                - Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09),

                - Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10 i 143/12),

                - Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09),

                - Sustav Europske unije (web stranice Ministarstva vanjskih i europskih poslova mvpei.hr - institucije EU,),

                - Statut Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije 05/2013“, ožujak    2013.),

                - Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Gornji MIhaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije 05/2013“, ožujak 2013.),

                - Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)

                - Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12)

                - Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 48/13 - pročišćeni

                tekst),

                -  Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 83/13),

                - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97 – čl. 28. st. 3. Zakona o porezu na promet nekretnina, 33/00,                   73/00, 127/00 – čl. 172. toč. 11. Općeg poreznog zakona, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 73/08 i 25/12)

                - Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13)

                - Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)

                - Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13)

                - - Zakon o radu („Narodne novine“ broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)

                - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

                samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11)

                - Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)

                - Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

                samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10).

                - Zakon o koncesijama.                                                                                           

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA REFERENTA ZA ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSTVENE POSLOVE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)

- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom

- Zakon o grobljima

- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10)

-  Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)

- Statut Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije 05/2013“, ožujak 2013.),

- Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije 05/2013“, ožujak 2013.),

- Zakon o proračunu

- Zakon o financiranju u JLPrS

- Zakon o računovodstvu

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

- Pravilnik o financijskom izvještavanju

- Uredba o računovodstvu proračuna.

PRAVILA TESTIRANJA

                Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja. Pismeno testiranje traje maksimalno 30 minuta.

                Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

                - koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,

                - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

                - napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera.

                Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Gornji Mihaljevec. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

                Nakon provedbenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedbenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

                Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, odnosno rješenje o imenovanju pročelnika, dostavlja se kandidatima prijavljenim na natječaj. Protiv rješenja o prijmu u službu kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu općinskom načelniku. Protiv rješenja o imenovanju pročelnika upravnog tijela žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.

MJESTO I VRIJEME TESTIRANJA

                Kandidati će biti obaviješteni o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

               

 

Župan Međimurske županije  proglasio je za područje Međimurske županije elementarnu nepogodu - klizište i odron zemlje. Ukoliko imate štetu na navedenom istu možete prijaviti u  uredu Općine Gornji Mihaljevec od 15.10.2014. do 15.11.2014.godine:

Radno vrijeme

ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak

utorak
od 08:00 do 14:30 sati od 14:00 do 20:00 sati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLS-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

 

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

 

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

 

OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članaka 52., 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC donosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R J E Š E N J E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o određivanju biračkih mjesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za područje OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC određuju se biračka mjesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. biračko mjesto broj

1.

 

 

 

 

GORNJI MIHALJEVEC

 

 

DOM KULTURE - VELIKA DVORANA A, GORNJI MIHALJEVEC 74

 

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGDANOVEC: BOGDANOVEC, GORNJI MIHALJEVEC: GORNJI MIHALJEVEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. biračko mjesto broj

2.

 

 

 

 

GORNJI MIHALJEVEC

 

 

DOM KULTURE - VELIKA DVORANA B, GORNJI MIHALJEVEC 74

 

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAGOSLAVEC BREG: DRAGOSLAVEC BREG, TUPKOVEC: TUPKOVEC, VUGRIŠINEC: VUGRIŠINEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. biračko mjesto broj

3.

 

 

 

 

GORNJA DUBRAVA

 

 

VATROGASNI DOM, GORNJA DUBRAVA

 

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GORNJA DUBRAVA: GORNJA DUBRAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. biračko mjesto broj

4.

 

 

 

 

PRESEKA

 

 

VATROGASNI DOM, PRESEKA

 

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADLIČAN: BADLIČAN, PRESEKA: PRESEKA, PRHOVEC: PRHOVEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. biračko mjesto broj

5.

 

 

 

MARTINUŠEVEC

 

 

VATROGASNI DOM, MARTINUŠEVEC

 

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

 

 

 

 

 

 

MARTINUŠEVEC: MARTINUŠEVEC

 

 

 

 

 

 

 

6. biračko mjesto broj

6.

 

 

 

VUKANOVEC

 

 

DOM KULTURE, VUKANOVEC

 

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

 

 

 

 

 

 

VUKANOVEC: VUKANOVEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. biračko mjesto broj

7.

 

 

 

DRAGOSLAVEC SELO

 

 

DOM KULTURE, DRAGOSLAVEC SELO

 

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

 

 

 

 

 

 

DRAGOSLAVEC SELO: DRAGOSLAVEC SELO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA:013-01/13-01/2

 

 

URBROJ:2109/21-08-13-1

 

 

GORNJI MIHALJEVEC, 30.04.2013.godine  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

 

 

 

 TAMARA TARADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Poštovani,

  mrežna stranica Općine Gornji Mihaljevec je u rekostrukciji!

Molimo Vas za razumijevanje i navratite za dan - dva !

Načelnik

Goran Lovrec