Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

1. PROMET

Naselja općine Gornji Mihaljevec dobro su međusobno povezana i uključena u ukupni prometni sustav Međimurske županije. Područjem Općine prolaze tri županijske ceste od kojih županijska cesta Ž2001 samo rubno prolazi Općinom, županijska cesta Ž2009 povezuje Općinu u pravcu sjever – jug sa susjednim općinama Štrigova i Nedelišće i županijskim središtem Čakovec, te cesta Ž2011 koja međusobno povezuje dva najveća naselja Općine, Gornji Mihaljevec i Gornju Dubravu. Dana 2.7.2008.godine Općina Gornji Mihaljevec izvršila je primopredaju Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije slijedeće dionice ceste:

- LC 20055 Vukanovec-Gornja Dubrava-L20005
- LC 20057 Dragoslavec Breg – Dragoslavec Selo
- LC 20059 Prhovec – Preseka – GP.R.Slovenija
- LC 20062 Vugrišinec – Prekopa
- LC 20075 Prhovec – Sveti Urban

Na županijske ceste veže se mreža lokalnih cesta i nerazvrstanih cesta (mjesnih ulica i poljskih putova). Nerazvrstane lokalne ceste su dužine 47,54 km, a poljski putova 24,99 km. Županijske i lokalne ceste asfaltirane su. Lokalne neasfaltirane ceste su L20049 u dužini 25 km. Stanovništvo Općine autobusnim je linijama povezano sa županijskim središtem.

 

2. POŠTA

Gornji Mihaljevec je jedno od rijetkih općinskih središta u Međimurju u kojem se ne nalazi poštanski ured. U Općini postoje potrebe za otvaranje poštanskog ureda u Gornjem Mihaljevcu za osiguranje kvalitetnije usluge. Poštanske usluge za naselja Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Preseka, Vugrišinec i Vukanovec vrše se u poštanskom uredu 40306 Macinec dok se za naselja sjevernog dijela Općine; Martinuševec, Prhovec i Tupkovec poštanske usluge vrše u poštanskom uredu 40312 Štrigova.

 

3. TELEKOMUNIKACIJE

Naselja Općine su na središnji TK centar Čakovec vezana pristupnom telekomunikacijskom mrežom preko telefonskih centrala Gornji Mihaljevec i Prhovec, a preko njega magistralnim i međunarodnim vodovima sa državom i međunarodno. Pristupna mreža izgrađena je kombinirano; zračno na stupovima a djelomično i podzemno. Mjesna centrala G. Mihaljevec i Prhovec digitalne su tehnologije i omogućavaju sve PSTN i ISDN usluge. Na matičnu centralu AXE-10 vezane su svjetlovodnim kabelom. Korisnički vodovi izrađeni su od kabela s bakrenom žicom. Instalirani kapacitet centrala u G. Mihaljevcu i Prhovcu iznosi 1360 priključaka, a na njih je priključeno 990 korisnika.

 

4. PLINOOPSKRBA

Na području cijele Općine izvedena je plinska distributivna mreža čija trasa prolazi duž glavnih prometnica Općine. Napajanje mreže omogućeno je s dva pravca i to plinskim prstenom preko redukcijskih stanica u Lopatincu i Križopotju. Plinska mreža izvedena je od polietilena. Pritisak u plinskoj mreži je 3 bar-a, a redukcija na potrebni radni tlak plinskih trošila provodi se prije ulaska plina u samu građevinu. Na plinsku mrežu priključeno je 139 potrošača od kojih 127 domaćinstava i 12 pravnih subjekata.

 

5. ELEKTROOPSKRBA

Područje Općine Gornji Mihaljevec opskrbljuje se električnom energijom iz mreže preko 20 trafostanica naponskog nivoa 10/0,4kV od kojih su pet zidanih, osam betonskih, šest aluminijsko-rešetkastih i jedna željezno-rešetkasta trafostanica. Ukupna instalirana snaga postojećih trafostanica iznosi 2010 kVA. Područje Općine pokriveno je mrežom zračnih i kabelskih vodova, osim Dragoslavec Brega gdje je 12 domaćinstava, i Gornje Dubrave gdje je jedno domaćinstvo, bez električne energije.

 

6. VODOOPSKRBA

Na području Općine izgrađena je vodovodna mreža u svim naseljima, a trase opskrbnih cjevovoda naselja u pravilu se poklapaju s trasama prometnica. Na javnu vodovodnu mrežu priključeno je 85% domaćinstva Općine. Osim vodoopskrbnog sustava Međimurja na području Općine ima nekoliko nezavisnih sustava kojim se pojedina domaćinstva snabdijevaju vodom crpljenjem iz bunara (G. Mihaljevec 3 bunara, Dragoslavec Selo 2, Bogdanovec 2, Vukanovec i Vugrišenec po jedan bunar). Zdravstvenu ispravnost vode za piće iz javne vodovodne mreže kontrolira laboratorij Međimurskih voda, dok vodu iz bunara kontrolira Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije.

Za vodoopskrbu naselja u Općini Gornji Mihaljevec koristi se vodocrpilište “Nedelišće”, a područje Općine pripada III. vodoopskrbnoj zoni. Na području Općine ne postoji vodospremni prostor već u tu svrhu služi vodosprema “Mohokos” kapaciteta 750m3. Ukupna dužina mreže je 14628 m’, sa 70 hidranata i 11 zasunskih okana. Godišnja potrošnja vode je 64870 m3.

 

7. ODVODNJA

Ne postoji sustavno riješena odvodnja naselja na području Općine već se odvodnja fekalnih voda domaćinstava u pravilu rješava septičkim jamama, dok se oborinske vode odvode površinskim tokovima (cestovnim rigolima, sustavom otvorenih kanala).

“Studija odvodnje Međimurja” kao strateški dokument Međimurske županije donosi prijedlog rješavanja sustava odvodnje na području cijele Županije, a donesena je 2002. godine.

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta