Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Međimurska županije je 26. svibnja 2015. godine uputija Javni poziv za predlaganje projekata udruga civilnog društva za financijsku potporu iz Proračuna Međimurske županije za 2015. godinu. Predmet Poziva je raspodjela dijela proračunskih sredstava iz Proračuna Međimurske županije namijenjenih za rad udruga civilnog društva registriranih na području Međimurske županije.

                       VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC 2013.-2017.

 

1. FRANJO KOVAČIĆ, GORNJI MIHALJEVEC 70 - HDZ - vijećnik 

2.  KONRAD BREZARIĆ, DRAGOSLAVEC BREG 81 - HDZ - vijećnik

3. MIRJANA NOVAK, DRAGOSLAVEC SELO 28A - HDZ - zamjenica predsjednika Općinskog vijeća

4. MARIJAN SKLEPIĆ, GORNJI MIHALJEVEC 6 - HDZ - vijećnik

5. ROBERT KOS, DRAGOSLAVEC SELO 16 - GRUPA BIRAČA - vijećnik

6. NATAŠA STERNAD, GORNJI MIHALJEVEC 32 - GRUPA BIRAČA - vijećnica

7. ROBERT VESELKO, VUKANOVEC 67 - GRUPA BIRAČA - vijećnik

8. BORIS RESMAN, GORNJI MIHALJEVEC 73 - HSLS - vijećnik

9. JOSIP PETKOVIĆ, PRHOVEC 5 - HSLS - predsjednik Općinskog vijeća

10. MARINKA KOSTANJEVIĆ, MARTINUŠEVEC 23 - SDP - vijećnica

11. MLADEN BORKO, VUKANOVEC 18 - HSS - zamjenik predsjednika Općinskog vijeća

12. GORAN LOVREC, GORNJI MIHALJEVEC 29 - načelnik Općine

13. DARKO HORVAT, PRHOVEC 18 - zamjenik načelnika

 

                Na temelju članka 5. i 14. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 57/11.) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 6. sjednici održanoj 19.12. 2013. godine, donijelo je

SOCIJALNI PROGRAM

Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu

 

Članak 1.

I. UVOD

                Socijalni program Općine Gornji Mihaljevec utvrđen je sa svrhom zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih kategorija građana koji su se zbog različitih okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne potrebe.

                U Općini Gornji Mihaljevec utvrđuju se slijedeće kategorije korisnika:

1. jednočlana i dvočlana staračka, poljoprivredna domaćinstva,

2. mnogočlane obitelji težeg imovnog stanja,

3. umirovljenici s niskom mirovinom,

4. invalidi,

5. korisnici socijalne pomoći za uzdržavanje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi,

6. djeca bez oba roditelja,

7. nezaposleni.

Članak 2.

II. OBLICI SOCIJALNE POMOĆI

 1. Pomoć u prehrani u školskim kuhinjama,
 2. Jednokratne novčane pomoći,
 3. Naknada za novorođenu djecu,
 4. Pomoć za stanovanje,
 5. Ostali oblici pomoći.

Članak 3.

III. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE POJEDINIH OBLIKA SOCIJALNE POMOĆI

 1. Pomoć u prehrani u školskim kuhinjama.

        Učenicima slabijeg imovnog stanja može se dodijeliti pomoć za sufinanciranje prehrane u školskim kuhinjama, a na temelju prijedloga Osnovne škole i Centra za socijalnu skrb.

Planirani iznos : 4.000,00 kn

 1. Jednokratne novčane pomoći

                Obitelji ili samcu može se odobriti godišnja jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kuna ako prihod domaćinstva ne prelazi iznos od:

- jednočlano domaćinstvo                                                                 500,00 kuna

- dvočlano domaćinstvo                                                       750,00 kuna

- tročlano domaćinstvo                                                      1.000,00 kuna

- četveročlano domaćinstvo                                            1.200,00 kuna

- za svakog daljnjeg člana                                                                150,00 kuna

                Planirani iznos: 3.700,00

 1. Naknada za novorođenu djecu u 2014.godini iznosi 500,00 kuna.

Planirani iznos: 10.000,00 kuna

 1. Pravo na pomoć za stanovanje ostvaruje se pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi.

Planirani iznos: 22.000,00 kuna

 

Članak 4.

                Prihodom po članu domaćinstva smatra se svaki prihod ostvaren samostalnim i nesamostalnim radom, mirovina, prihodi ostvareni na temelju posjedovanja i obrađivanja poljoprivrednog zemljišta, najamnine nekretnina i ostalo prema ocjeni Socijalnog vijeća i Odbora za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci.

 

IV. OPĆE ODREDBE

Članak 5.

                Pravo za dodjelu pomoći utvrđene ovim Programom može se ostvariti zahtjevom podnijetim Socijalnom vijeću Općine Gornji Mihaljevec i Odboru za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci. Uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju koja potvrđuje navode u zahtjevu te dokazuje ostvareni prihod po članu domaćinstva kako je to ovim Programom traženo.

                Socijalna pomoć po ovom Programu ne može se ostvariti ukoliko je ista ostvarena od drugih davatelja pomoći.

Članak 6.

                Socijalno vijeće i Odbor za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci.

raspravit će svaki pojedinačni zahtjev, te temeljem izvršene provjere navoda iz zahtjeva i njegove opravdanosti utvrditi prijedlog za dodjelu socijalne pomoći. 

Članak 7.

                Proračunom Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu predviđeno je izdvajanje 39.700,00 kuna za pomoći predviđene ovim Programom.

                Socijalno vijeće i Odbor za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci dužni su do 30. ožujka iduće godine dostaviti načelniku Općine Gornji Mihaljevec izvješće o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu.

Članak 8.

                Načelnik Općine Gornji Mihaljevec donosi odluku o dodjeli socijalne pomoći.

                Socijalno vijeće i Odbor za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci.

dužni su zaključke sa svojih sjednica dostavljati načelniku Općine Gornji Mihaljevec u roku od 5 dana od održavanja sjednice.

Članak 9.

                Ovaj Socijalni program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

KLASA: 400-09/13-01/12

URBROJ: 2109/21-02-13-1

 

Gornji Mihaljevec, 19.12. 2013.

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                               PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                              Josip Petković v.r.                                                  

               Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. i 49/11.) te članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 6. sjednici održanoj 19.12. 2013. godine, donijelo je

           

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Gornji Mihaljevec

Članak 1.

 

            Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Gornji Mihaljevec za komunalne djelatnosti:

 1. Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih            površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta
 2. Javna rasvjeta
 3. Održavanje groblja i grobnih kuća
 4. Održavanje društvenih domova i uređenje okoliša

            Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

 

Članak 2.

 

1. Odvodnja atmosferskih voda:                                                                  

- čišćenje slivnika

- izgradnja novih slivnika,

- sanacija i rekonstrukcija postojećih slivnika

- izgradnja novih otvorenih i zatvorenih odvodnih jarkova

- redovito održavanje postojećih jarkova.

____________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihod od korištenja javnih površina

- ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

            Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina                   

- skupljanje otpadaka iz koševa

- ručno čišćenje uz rubnike

- košnja i obnova travnjaka

- održavanje trajnih nasada

- održavanje cvjetnih gredica i sadnja

- otklon uginulih životinja s javne površine

- izrada hortikulturnog projekta

_____________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

            Održavanje javnih površina                                                                         

- čišćenje nogostupa

- održavanje prometne signalizacije

- košnja bankina

- urbana oprema - popravak klupa i dječjih igrala

______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna

- naknada za koncesije

____________________________________________________________________________________

            Održavanje nerazvrstanih cesta                                                                    154.500,00 kuna

- sanacija nerazvrstanih cesta - udarne rupe - prekopi

- zimska služba

______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna.

____________________________________________________________________________________

 

 

 

2. Javna rasvjeta                                                                                           32.725,00 kuna

- popravak javne rasvjete

- potrošnja javne rasvjete

______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

 

 

 

3. Održavanje groblja i grobnih kuća                                                                       100.000,00 kuna

- održavanje groblja u Gornjem Mihaljevcu

______________________________________

            Izvori financiranja:

- naknada za održavanje groblja

____________________________________________________________________________________

 

4. Održavanje i uređenje zgrada za redovno korištenje                                           128.800,00 kuna

- uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Selo

- uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Breg

- uređenje i održavanje doma kulture Gornji Mihaljevec

- uređenje i održavanje doma kulture Vukanovec

- uređenje i održavanje doma kulture Preseka

- uređenje i održavanje vatrogasnog doma u Preseki

_______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihod od zakupa

- ostali prihodi proračuna

 

REKAPITULACIJA

 

1. Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,   održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta                                           154.500,00 kn

 

2. Javna rasvjeta                                                                                                         32.725,00 kn

 

3. Održavanje groblja i grobnih kuća                                                                        100.000,00 kn

 

4. Održavanje i uređenje zgrada za redovno korištenje                                                         128.800,00 kn

____________________________________________________________________________________

 

            UKUPNO                                                                                                                          416.025,00 kn

 

Članak 3.

            Sredstava potrebna za ostvarivanje ovog Programa, utvrđuju se u ukupnom iznosu od 416.025,00

 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade, prihoda od korištenja javnih površina, naknada za održavanje groblja, prihoda od zakupa i ostalih prihoda proračuna.

Članak 4.

            U slučaju da se sredstva kojima se financira održavanje komunalne infrastrukture ne prikupljaju prema planu, Općinsko vijeće može tijekom godine ovaj Program mijenjati.

Članak 5. 

            Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014.godine.

 

KLASA: 400-09/13-01/10

URBROJ: 2109/21-02-13-1

 

Gornji Mihaljevec, 19.12. 2013.

 

 

                                                                                                                                                 PREDSJEDNIK

                                                                                                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                         

                                                                                                                                                Josip Petković v.r.

                                                                                                                      

           Na temelju članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 6. sjednici održanoj 19.12.2013. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA 

Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu

 

Članak 1.

            „Ovim programom utvrđuju se potrebe u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu za financiranje iz proračuna Općine Gornji Mihaljevec:

 

 1. Javne potrebe iz oblasti predškolskog odgoja i prosvjete                  283.000,000 kn

      - izdaci dječje darove                                                                                  8.000,00 kn

      - izdaci za nagrade učenicima                                                                 2.000,00 kn

      - tekuće donacije OŠ Gornji Mihaljevec                                                    13.000,00 kn

      - sufinanciranje boravka djece u vrtiću                                                   260.000,00 kn

 

 1. Javne potrebe iz oblasti sporta                                                          92.500,00 kn

      - materijalni rashodi                                                                              6.000,00 kn

      - tekuće donacije NK Bratstvo Preseka                                                  20.000,00 kn

      - tekuće donacije NK Jedinstvo G.Mihaljevec                                          33.500,00 kn

      - tekuće donacije NK Dubrovčan (veterani)                                              8.000,00 kn

      - tekuće donacije ŠK G.Mihaljevec                                                        12.000,00 kn

      - tekuće donacije Streljačkom društvu G.Mihaljevec                               11.000,00 kn

      - tekuće donacije USR „Sport za sve“ D.Breg                                           8.000,00 kn

                 

 1. Javne potrebe iz oblasti kulture                                                         20.000,00 kn

            - izdaci za organizaciju manifestacija                                                    15.000,00 kn

            - tekuće donacije KUU Lipa G.Mihaljevec                                             5.000,00 kn

           

 1. Javne potrebe humanitarnih i drugih društvenih udruga                    17.500,00 kn

      - tekuće donacije UDVDR G.Mihaljevec                                                  5.000,00 kn

      - tekuće donacije Udruzi umirovljenika G.Mihaljevec                                 6.000,00 kn

      - tekuće donacije LD Šljuka G.Mihaljevec                                                            3.000,00 kn

      - tekuće donacije Međimurski športski savez osoba s invaliditetom         1.000,00 kn

      - tekuće donacije ostalim nespomenutim udrugama                                2.500,00 kn

 

 1. Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec                                           8.200,00 kn

 

6. Vatrogastvo i civilna zaštita                                                                 134.000,00 kn

      - usluge JVP Grada Čakovca                                                               33.000,00 kn

      - donacija DVD-u G.Mihaljevec                                                              40.000,00 kn

      - donacija DVD-u G.Dubrava                                                                15.000,00 kn

      - donacija DVD-u Preseka                                                                    15.000,00 kn

      - donacija DVD-u Martinuševec                                                              20.000,00 kn

      - obnova vatrogasnog doma u Preseki                                                    40.000,00 kn

      - donacija Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije                               5.000,00 kn

      - oprema za civilnu zaštitu                                                                      6.000,00 kn

 

7. Javne potrebe iz oblasti informiranja                                                 30.000,00 kn

      - izdavanje općinskog lista Mihalovčan                                               20.000,00 kn

     

8. Donacije političkim strankama                                                          16.500,00 kn

           

Članak 2.

            Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba Općine Gornji Mihaljevec obvezni su gospodariti sredstvima s posebnom pažnjom te najkasnije do kraja veljače 2014. godine podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za 2013. godinu o izvršenim programima i o utrošku sredstava po programu javnih potreba za 2013. godinu sukladno važećim pravnim propisima, a u protivnom biti će im uskraćena isplata sredstava iz proračuna za 2014. godinu.

 

Članak 3.

            Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa sredstvima raspolagati sukladno važećim pravnim propisima te zaključcima Općinskog načelnika za one programe i na način koji tamo bude određen.

 

Članak 4.

            Ostvarenje ovog programa ovisno je o prilivu sredstava u Općinski proračun, te Općinski načelnik može uskratiti isplatu svima ili pojedinim korisnicima sredstava.

 

Članak 5.

            Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

KLASA: 400-09/13-01/11

URBROJ: 2109/21-02-13-1

 

Gornji Mihaljevec, 19.12.2013.

 

                                                                                                                                                                                                    PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Općinskog vijeća:

                                                                                                                                                                                                   Josip Petković v.r.

                                                                                  

             Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09 i 49/11.) te članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 6. sjednici održanoj  19.12. 2013. godine, donijelo je         

 

PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 

Članak 1.

                Ovim Programom predviđa se gradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gornji Mihaljevec i to:

 1. Javne površine (pješačko - biciklističke staze, autobusne stanice, trgovi, parkovi, igrališta),
 2. Nerazvrstane ceste,
 3. Javna rasvjeta,
 4. Opskrba pitkom vodom,
 5. Odvodnja i pročišćavanje voda.

               

Članak 2.

                Izgradnja i uređenje sljedećih javnih površina:

1) Uređenje - sanacija nerazvrstanih cesta u iznosu od 277.000,00 kuna

                a) izrada projektne dokumentacije za sanaciju nerazvrstanih cesta

                b) izgradnja ceste na poduzetničkoj zoni Krč Gornji Mihaljevec

               

2) uređenje parkova i središta naselja u iznosu od 313.000,00 kuna.

____________________________________________________________________________________________

Ukupno:                                                                                                                                             590.000,00 kn

____________________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: Županijska uprave za ceste, proračun Općine, proračun Republike Hrvatske, sufinanciranje građana

 

Članak 3.

                Izgradnja javne rasvjete i energetskih vodova

                Planira se izgradnje javne rasvjete u slijedećim naseljima  Gornja Dubrava,  Vugrišinec,  Gornji Mihaljevec (poduzetnička zona), Gornji Mihaljevec

____________________________________________________________________________________________

Ukupno:                                                                                                                                             260.000,00kn

____________________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: proračun Općine, ostali prihodi proračuna, proračun Republike Hrvatske

 

Članak 4.

                Izgradnja vodovoda i projektne dokumentacije

                Planira se slijedeća izgradnja i izrada projektne dokumentacije u iznosu od 140.000,00 kuna

 1. Proširenje vodovodne mreže u naselju Gornji Mihaljevec – od peradarnika (Pipo) prema Macincu – dužina 800 metara;
 2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije s biološkim pročistačem u naselju Gornji Mihaljevec.

____________________________________________________________________________________________Ukupno:                                                                                                                                              140.000,00kn

____________________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: Međimurske vode d.o.o., Proračun Općine

 

Članak 5.

 

                Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014.godine.

 

KLASA: 400-09/13-01/9

URBROJ: 2109/21-02-13-1

Gornji Mihaljevec, 19.12. 2013.

 

 

                                                                                                                                                             PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Općinskog vijeća:

                                                                                                                                                           Josip Petković v.r.

                                                                                                                          

                      Na temelju članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec, na 8. sjednici održanoj 18.03.2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu

 

Članak 1.

                   Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu.

 

Članak 2.

                    Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

 

KLASA: 406-08/13-01/1

URBROJ: 2109/21-02-14-3

Gornji Mihaljevec, 18.03.2014.g.

                                                                                                                                                                                PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                                             Općinskog vijeća:

                                                                                                                                                                             Josip Petković v.r.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

                                                                      

                 Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik MŽ-e“, br. 05/13), Općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec, podnosi

 

IZVJEŠĆE

 o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu 

 1. UVOD

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Gornji Mihaljevec prihvaćen je 31.03.2009. godine, na 24. sjednici Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec.

Plan je prihvatilo Općinsko vijeće, a sukladno istom i članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Općinski načelnik je obvezan podnijeti Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a osobito o provedbi utvrđenih obveza.

Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, država je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada, županija i Grad Zagreb odgovorni su za gospodarenje svim vrstama otpada, osim za opasni otpad i spaljivanje, a gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim i građevinskim otpadom.

 1. OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

Na području općine Gornji Mihaljevec prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 1.917 stanovnika u naseljima:

Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec i Vukanovec.

 

 1. MJERE ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području općine  Gornji

Mihaljevec vrši tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Jastrebarskog, a na temelju Ugovora o koncesiji za komunalnu djelatnost skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.

Prihvat, obrada, zbrinjavanje i odlaganje komunalnog i neopasnog opada te skladištenje opasnog otpada vrši se na  odlagalištu u Karlovcu, a korisnici usluge odvoza i odlaganja otpada odlažu ga na različite načine.

Postupanje s komunalnim otpadom sastoji se od više faza:

-          sakupljanje na mjestu nastajanja otpada ( u kućanstvu odlaganjem u kantu ),

-          transport od područja sakupljanja do mjesta za tretman/odlaganje,

-          odlaganje,

-          postoji sustav prikupljanja ambalažnog otpada,

-          postoji sustav prikupljanja glomaznog otpada.

            Biorazgradivi otpad se trenutno kompostira u domaćinstvima na području Općine Gornji Mihaljevec.

            Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba  te velikih kontejnera sa groblja provodi se dva puta mjesečno.

Skupljanje izdvojenog otpada provodi se dok kontejneri ne budu popunjeni, a tada se prazne i ponovno koriste.

            Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se dva puta godišnje na način da građani iznesu glomazni otpad ispred kuće te se prema rasporedu otpad odvozi kamionima.

            Provodi se edukacija stanovništva o obvezi odvojenog skupljanja komunalnog otpada dostavom letaka svakom domaćinstvu, održana je edukacija u Osnovnoj školi Gornji Mihaljevec, te na zborovima mještana.

            Sakupljeni komunalni otpad godišnje iznosi 198,11 tone.

 

 1. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV

     ORGANIZIRANOG SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA   

     KOMUNALNOG OTPADA

U dogovoru s tvrtkom EKO-FLOR PLUS d.o.o. poslane su obavijesti svima koji nisu bili uključeni u sustav organiziranog skupljanja, odvoza i odlaganja otpada, nakon čega se prijavilo 9 novih korisnika.

 1. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA

       Na području općine Gornji Mihaljevec nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište u Karlovac.

            U narednom razdoblju očekujemo da se svi mještani ili domaćinstva uključe u odvoz smeća te intenzivnije aktivnosti oko zaštite okoliša i načina zbrinjavanja otpada.

 

KLASA: 351-02/14-01/2

URBROJ: 2109/21-01-14/1        

U Gornjem Mihaljevcu, 18.03. 2014.g.

                                                                                                                                     NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                                                         Goran Lovrec v.r.

                Na temelju članka 5. i 14. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 57/11.) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 8. sjednici održanoj 18.03.2014. godine, donijelo je

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  

Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu

 

Članak 1.

               Utvrđuju se da je tijekom 2013. godine izvršen Program Socijalni program Općine Gornji Mihaljevec, kako slijedi:

 

R.B.

Naziv

Plan (u kn)

Izvršenje (u kn)

 

Naknada za novorođenu djecu

6.000,00

6.000,00

 

Pomoć za stanovanje – ogrjevno drvo

 

19.000,00

19.000,00

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

KLASA: 400-09/12-01/6

URBROJ: 2109/21-02-14-3

 

Gornji Mihaljevec, 18.03. 2014.g.

 

 

                                                                                                                                                                     PREDSJEDNIK                              

                                                                                                                                                                    Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                   Josip Petković v.r.

                                                                                 

                                                                                                                                                             

 

                Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11. i 144/12.) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na svojoj 8. sjednici održanoj 18.03. 2014. godine, donosi

           

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Gornji Mihaljevec

 

Članak 1. 

            Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09. i 79/09., 153/09., 49/11. i 144/12.), kako slijedi:

 

1. Odvodnja atmosferskih voda:                                                                      

- čišćenje slivnika

- izgradnja novih slivnika,

- sanacija i rekonstrukcija postojećih slivnika

- izgradnja novih otvorenih i zatvorenih odvodnih jarkova

- redovito održavanje postojećih jarkova.

 

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina                

- skupljanje otpadaka iz koševa

- ručno čišćenje uz rubnike

- košnja i obnova travnjaka

- održavanje trajnih nasada

- održavanje cvjetnih gredica i sadnja

- otklon uginulih životinja s javne površine

- izrada hortikulturnog projekta

 

Održavanje javnih površina                                                                             

- čišćenje nogostupa

- održavanje prometne signalizacije

- košnja bankina

- urbana oprema - popravak klupa i dječjih igrala

 

Održavanje nerazvrstanih cesta                                                                       

- sanacija nerazvrstanih cesta - udarne rupe - prekopi

- zimska služba

 

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihod od korištenja javnih površina

- ostali prihodi proračuna.

           

 

Ukupno tekuće održavanje cesta i javnih površina

Planirano: 215.100,00 kuna

Izvršeno: 219.789,90kuna

 

2. Javna rasvjeta                                                                                           

- popravak javne rasvjete

- električna energija javne rasvjete

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna

 

Ukupno javna rasvjeta

Planirano: 46.300,00 kuna

Izvršeno: 44.227,12 kuna

 

3. Održavanje groblja i grobnih kuća                                                            

- održavanje groblja u Gornjem Mihaljevcu

Izvori financiranja:

- naknada za održavanje groblja

 

Ukupno održavanje groblja i grobnih kuća

Planirano: 79.360,00 kuna

Izvršeno: 69.885,81 kuna

 

4. Održavanje i uređenje zgrada za redovno korištenje                                            

- uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Selo

- uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Breg

- uređenje i održavanje doma kulture Gornji Mihaljevec

- uređenje i održavanje doma kulture Vukanovec

- uređenje i održavanje doma kulture Preseka

- uređenje i održavanje vatrogasnog doma u Preseki

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihod od zakupa

- ostali prihodi proračuna

 

Ukupno održavanje i uređenje zgrada za redovno korištenje

Planirano: 6.150,00 kuna

Izvršeno: 6.106,41 kuna

 

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

KLASA: 400-09/12-01/5

URBROJ: 2109/21-02-14-3

Gornji Mihaljevec, 18.03.2014.g.

                                                                                                                                  PREDSJEDNIK                                                                                                                                             

                                                                                                                                 Općinskog vijeća:

                                                                                                                                  Josip Petković v.r.                                                                                           

 

 

                 Na temelju članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 8. sjednici održanoj 18.03. 2014. godine, donijelo je

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu

 

Članak 1.

              Utvrđuju se da je tijekom 2013. godine izvršen Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec, kako slijedi:

 

R.B.

Naziv

Plan (u kn)

Izvršenje (u kn)

 

Javne potrebe iz oblasti predškolskog odgoja i prosvjete

306.700,00

273.010,79

1.1.

Izdaci za dječje darove

6.700,00

4.090,10

1.2.

Tekuće donacije OŠ Gornji Mihaljevec

4.000,00

4.000,00

1.3.

Sufinanciranje boravka djece u vrtiću

296.000,00

264.920,69

2.

Javne potrebe iz oblasti sporta          

24.600,00

24.382,06

2.1.

Materijalni rashodi

6.000,00

5.279,00

2.2.

Tekuće donacije NK Bratstvo Preseka  

4.400,00

4.400,00

2.3.

Tekuće donacije NK Jedinstvo G.Mihaljevec

6.400,00

7.400,00

2.4.

Tekuće donacije NK Dubrovčan (veterani)

1.000,00

645,11

2.5.

Tekuće donacije ŠK G.Mihaljevec

4.400,00

4.400,00

2.6.

Tekuće donacije Streljačkom društvu G.Mihaljevec

1.600,00

1.600,00

2.7.

Tekuće donacije USR „Sport za sve“ D.Breg     

800,00

657,95

 

Javne potrebe iz oblasti kulture         

17.000,00

18.543,35

3.1.

- izdaci za organizaciju manifestacija    

15.000,00

16.543,35

3.2.

tekuće donacije KUU Lipa G.Mihaljevec

2.000,00

2.000,00

 

Javne potrebe humanitarnih i drugih društvenih udruga

6.000,00

5.700,00

4.1.

Tekuće donacije UDVDR G.Mihaljevec             

2.000,00

2.000,00

4.2.

Tekuće donacije Udruzi umirovljenika G.Mihaljevec

2.000,00

2.450,00

4.3.

Tekuće donacije ostalim nespomenutim udrugama

2.000,00

1.250,00

 

Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec       

4.700,00

4.576,03

 

Vatrogastvo i civilna zaštita   

56.250,00

46.793,38

6.1.

Usluge JVP Grada Čakovca

28.000,00

17.648,88

6.2.

Donacija DVD-u G.Mihaljevec

8.000,00

8.000,00

6.3.

Donacija DVD-u G.Dubrava      

4.000,00

4.937,50

6.4.

Donacija DVD-u Preseka

7.500,00

7.500,00

6.5.

Donacija DVD-u Martinuševec

4.000,00

4.000,00

6.6.

Donacija Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije

4.750,00

4.707,48

 

Javne potrebe iz oblasti informiranja

23.000,00

22.549,74

7.1.

Izdavanje općinskog lista Mihalovčan, objava akata i čestitki

23.000,00

22.549,74

 

Donacije političkim strankama

21.000,00

20.341,12

     

Članak 2.

            Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

KLASA: 400-09/12-01/4

URBROJ: 2109/21-02-14-3

Gornji Mihaljevec, 18.03.2014.g.                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                Općinskog vijeća

                                                                                                                                                Josip Petković v.r.

                                                                                                              

              Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09.,153/09 , 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na svojoj 8.  sjednici održanoj 18.03. 2014. godine, donosi

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

 

Članak 1.

            Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kako slijedi: 

Uređenje javnih površina:

Naziv

Plan (u kn)

Izvršenje (u kn)

Uređenje – sanacija nerazvrstanih cesta (izrada projektne dokumentacije)

Izgradnja ceste na poduzetničkoj zoni Krč

11.000,00

10.625,00

Uređenje parkova i središta naselja

92.000,00

21.082,50

Izvori sredstava:

- Proračun Republike Hrvatske, Županijska uprava za ceste, proračun Općine Gornji Mihaljevec

 

Izgradnja javne rasvjete:

Naziv

Plan (u kn)

Izvršenje (u kn)

Izgradnja javne rasvjete u naselju Gornja Dubrava, Vugrišinec, Gornji Mihaljevec, Izgradnja energetskih vodova na poduzetničkoj zoni Krč Gornji Mihaljevec

120.000,00

0,00

Izvori sredstava:

- Proračun Općine, ostali prihodi proračuna

 

Izgradnja vodovoda:

naziv

plan

izvršenje

Izgradnja vodovoda:

 • Proširenje vodovodne mreže u naselju Gornji Mihaljevec – Vukanovec i Bogdanovec

44.500,00

43.379,51

Izvori sredstava:

- Međimurske vode d.o.o., Proračun Općine Gornji Mihaljevec.

 

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

KLASA: 400-09/12-01/3

URBROJ: 2109/21-02-14-3

Gornji Mihaljevec, 18.03. 2014.g.

                                                                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                                                                                            Općinskog vijeća

                                                                                                                                            Josip Petković v.r.                                                                                           

ID PPU OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC PLAN


                                  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE


ODREDBE ZA PROVOĐENJE


1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE POVRŠINA


                                                                 Članak 1.
               U članku 3. u prvom stavku iza riječi „Gornji Mihaljevec“ dodaju se riječi „Bogdanovec, Preseka“.
               U istom članku, u sadržaju teksta drugog stavka iza riječi „građevinska područja naselja“ brišu se : Bogdanovec, Preseka.


                                                                Članak 2.
               U članku 4. prvi stavak mijenja se i glasi:
Postojeće građevine od važnosti za Državu :
- državna cesta D227 Šenkovec ( D209 ) – G.P. Banfi ( granica s Republikom Slovenijom )
- odobreno eksploatacijsko polje ugljikovodika Vukanovec i Vučkovec
- građevine u funkciji eksploatacije ugljikovodika povezane s odobrenim eksploatacijskim poljima


               U drugom stavku istog članka Postojeće građevine od važnosti za Županiju, u podstavku - županijske ceste ŽC, briše se „Ž2001 županijska cesta granica R. SLO-Banfi-Štrigova-Šenkovec-(D209)“, a dodaje se :
      Ž2254 -     županijska cesta    - G. Mihaljevec(Ž2009)-Dragoslavec Selo-Križopotje-Vučetinec-Rakovica (Ž2001)


               U drugom stavku istog članka u podstavku - lokalne ceste LC briše se „L20012 lokalna cesta L20011-Dragoslavec Selo-Križopotje-Vučetinec-Rakovica(Ž2001)“, a dodaju se:
       L20055 - lokalna cesta - Vukanovec (Ž2009) – Gornja Dubrava (Ž2011) L20005
       L20057 - lokalna cesta - Dragoslavec Breg ( L20011 ) – Dragoslavec Selo (L20013)

       L20059 - lokalna cesta - Prhovec ( 20005 ) – Preseka – G:P:R: Slovenija

       L20062 - lokalna cesta - Vugrišinec (20009)-Prekopa (Ž2001)

       L20081 - lokalna cesta - Dragoslavec Selo (Ž2254)-Okrugli Vrh(Ž2254)


           U trećem stavku istog članka Planirana građevina od važnosti za Županiju dodaje se druga alineja koja glasi :
                - retencija Vugrišinec


2. 2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA


                                                          Članak 3.
           U članku 5. u stavku A) u drugom podstavku, tekstu u zagradi dodaje se : Bogdanovec, Preseka.
           U istom članku u stavku B) u podnaslovu i u prvom podstavku riječi „Izdvojeno građevinsko područje“ zamjenjuju se riječima „Izdvojeni dio građevinskog područja naselja“, a riječi „Izdvojena građevinska područja“ zamjenjuju se riječima „Izdvojeni dijelovi građevinskih područja naselja“. 


          U prvom podstavku istog stavka iza riječi „uvidom u prostor“ dodaje se zarez i tekst „uvidom u DOF“, riječi Bogdanovec, Dragoslavec i Preseka se brišu, a na kraju teksta dodaje se „Vugrišinec, te djelomično za Gornji Mihaljevec“.
          U istom stavku, u drugom podstavku tekst „postojeće izgrađene građevine“ zamjenjuje se tekstom „od međe izgrađene građevne čestice“.


                                                       Članak 4.
         Članak 13. mijenja se i glasi :
   U izgrađenim cjelinama građevinskih područja naselja, koje čine skupine građevina lociranih na jasno utvrđenom građevnom pravcu, koje čine prepoznatljivu sliku ulice, određuju se pojasevi izgradnje po dubini građevinske čestice i to :
          - pojas stambene izgradnje prostire se u dubinu čestice do 25m od regulacionog pravca, a izgradnja poslovne građevine za čiste i tihe djelatnosti može se prostirati u dubinu čestice bez ograničenja do propisane zone izgradnje (ova izgradnja ne ograničava izgradnju gospodarskih i poslovnih građevina s izvorima zagađenja na susjednoj čestici u pojasu izgradnje tih građevina)
          - pojas gospodarskih i poslovnih građevina s izvorima zagađenja prostire se na prostoru udaljenom 37m od regulacionog pravca u dubinu čestice, tj. na udaljenosti 12m od ruba pojasa stambene, odnosno stambeno poslovne izgradnje


                                                      Članak 5.
        U članku 19. prvi stavak mijenja se i glasi :
        Udaljenost građevina osnovne i prateće namjene na novoformiranoj građevnoj čestici ( međusobno i od građevina na susjednim česticama ) ne može biti manja od polovice zbroja visina susjednih građevina ( V1 +V2 )/2, gdje je V visina najviše točke na pročelju građevine prema susjednoj međi.

 

                                                      Članak 6.

        U članku 24. u prvom stavku iza riječi „visina“ dodaje se „vijenca“, a izraz „5,8 “ zamjenjuje se sa „7,0 “.

 

                                                     Članak 7.

        U članku 26. u posljednjoj alineji izraz „80 m2“ zamjenjuje se sa „60 m2“ i dodaje „uz uvjet da visina vijenca građevine minimalne tlocrtne površine do 80m² može iznositi najviše 3,2 m od najviše kote uređenog terena.“


                                                     Članak 8.

        U članku 33. iza izraza „Smještaj nove“ dodaje se riječ „interpolirane“, na kraju članka izraz „maksimalno dozvoljenu visinu 5,8 m, određenu člankom 24“ se briše, a dodaje se : „visinu postojeće katnice u toj ambijentalnoj cjelini. U cilju očuvanja ambijentalne slike centra naselja, prilikom rekonstrukcije ili zamjene starih građevina novima, potrebno je zadržati visine postojećih građevina.“


                                                    Članak 9.

        U Članku 40., u drugom stavku izraz „od postojeće građevine“ zamjenjuje se izrazom „od međe izgrađene građevne čestice“.


                                                    Članak 10.

        U članku 44., u drugoj alineji izraz „30 m „ zamjenjuje se s „15 m“, a iza riječi“potoka“ dodaje se „ako se zahvat nalazi unutar građevinskog područja naselja i unutar izdvojenog dijela građevinskog područja naselja“.


                                                   Članak 11.


       U članku 45. riječ “Van“ zamjenjuje se riječima „Izvan građevinskog područja“.


                                                  Članak 12.
       U članku 47. u drugom stavku, tekst „Građevna čestica“ zamjenjuje se tekstom „Površina čestice poljoprivredne namjene planirana za gradnju može iznositi najmanje 0,4 ha, a“:
Treći stavak mijenja se i glasi :
      Građevna čestica na kojoj se planira zahvat u prostoru iz prethodnog stavka može iznositi manje od katastarske čestice koja je služila kao osnova za odobravanje zahvata, a koeficijent izgrađenost izdvojene čestice može iznositi najviše Kig= 0,4.


                                                  Članak 13.
      Tabela u prvom stavku članka 48. se briše i dodaje se Tabela br. 1 :
Tabela br.1

Kapacitet tovilišta ( broj uvjetnih grla –UG )                      Najmanja udaljenost u metrima
      do 10 UG                                                           12 m            od najbliže stambene građevine
      10-60 UG                                                           50 m           od najbliže stambene građevine
      60-100 UG                                                         70 m
     100-250 UG                                                      200m           od najbliže stambene građevine.
                                                                                   50 m           od DC
                                                                                   20 m           od ŽC i LC
     Više od 250 UG                                               500 m           od građevnog područja
                                                                                100 m            od DC
                                                                                  50 m            od ŽC i LC        Iza prvog stavka dodaju se drugi i treći stavak :
        Iznimno od kriterija propisanih u Tabeli br. 1 u ovom članku, farme za uzgoj koza i ovaca kapaciteta do 200 koza i ovaca, 40 muznih krava i 40 konja, mogu se graditi na udaljenosti najmanje 20 m od susjedne stambene građevine. Farme za uzgoj navedene stoke kapaciteta do 100 uvjetnih grla, mogu se smjestiti na udaljenosti najmanje 70 m od najbliže stambene građevine.


        Tovilišta za uzgoj peradi mogu se graditi na slijedećim udaljenostima:


Tabela br. 2: Smještaj farmi za uzgoj brojlera


Kapacitet  tovilišta                     Najmanja udaljenost u metrima od                

                                                      Stamb. građ/Građ. područja              Državne ceste             Županijske i lokalne ceste

5000-18000 pilića *                 70 m od stambene građevine                  30                                           15
18000-25000 pilića **            100 m od građ. područja                            50                                           20
Više od 25000 pilića **          200 m od građ. područja                           100                                          50

 

                                      Članak 14.


       U članku 49. treći i četvrti stavak se brišu.


                                     Članak 15.
        U članku 51. treći stavak mijenja se i glasi :
        Manja udaljenost od građevinskog područja i stambenih građevina navedenih u čl. 48. moguća je uz primjenu novih tehnologija, kojima se dokazuje učinkovito sprečavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš. Tovilište izgrađeno uz ovaj uvjet može se graditi samo kao prateća gospodarska građevina, uz osnovnu građevinu stambene namjene.

                                      Članak 16.

        U članku 52., na kraju prvog stavka riječi „a visina silosa može iznositi najviše 7,0 m“ se brišu.


                                    Članak 17.
        U članku 55. iza riječi „Visina“ dodaje se riječ „vijenca“.

                                    Članak 18.
        U članku 56. posljednji stavak se briše.

 

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

 

                                  Članak 19.
       U članku 68. prvi, drugi i treći stavak se brišu.
       U četvrtom stavku istog članka iza riječi „navedenih u“ dodaje se „prvom, drugom i trećem stavku čl. 48“. U istom stavku, treća alineja mijenja se i glasi :
         - gnojnicu je potrebno zbrinjavati prema posebnim propisima

                                 Članak 20.
       U članku 70. treći stavak se briše.

                                Članak 21.
         U članku 73. u trećem stavku umjesto izraza „12 m od stambenog pojasa iste i 20 m od stambenog pojasa susjedne građevne čestice“ dodaje se izraz „20 m od stambene građevine na susjednoj građevnoj čestici,“.

                              Članak 22.
         U članku 74., u drugom stavku izraz „5.8“ zamjenjuje se sa „7.0“.
         U istom članku u trećem stavku, izraz „od stambenog pojasa pripadajuće čestice“ se briše, a izraz 20,0 zamjenjuje se s 35,0 m.

                             Članak 23.
         Iza članka 78. dodaje se podnaslov :
         Izdvojeni dijelovi građevinskog područja naselja Gornj Mihaljevec ( gospodarske namjene ) i naselja Prhovec ( mješovite, pretežito poslovne namjene )
        Dodaju se članci 78a, 78b, 78c i 78d koji glase :

                           Članak 78a.

        Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Prhovec osniva se kao gospodarska zona mješovite, pretežito poslovne namjene, uz koju je moguće stanovanje. Pretežito poslovna djelatnost vezana je za usluge prijevoza tereta, za koju je potrebno planirati parkiralište teretnih vozila nosivosti veće od 7 t, s pratećim građevinama i uređajima.
       Unutar zone moguć je smještaj stambene i poslovne građevine na jednoj građevnoj čestici ili se unutar zone formiraju građevne čestice odvojenih namjena. Namjene unutar zone moraju biti prostorno odijeljene zaštitnim pojasom visokog zelenila širine 20 m.

                          Članak 78b.
       Najmanja širina građevne čestice mješovite ili samo poslovne namjene mora iznositi 28 m, a stambene namjene 20 m.
       Osnovne i prateće građevine na česticama mješovite ili stambene namjene trebaju se izvesti kao slobodnostojeće, a građevni pravac nalazi se na udaljenosti najmanje 10, a najviše 20 m od regulacionog pravca.
        Organizacija građevne čestice poslovne namjene mora udovoljiti uvjetu da je najmanje 20% površine čestice ozelenjeno u skladu s autohtonim zelenilom koje se nalazi u okruženju.
        Ostali uvjeti gradnje na pojedinim česticama propisani su u poglavlju 2.2.1.1.

                        Članak 78c.
         Na česticama poslovne namjene moguće je planirati zahvate u prostoru kao što su parkirališta i prateće građevine i uređaji vezani za djelatnost usluge autoprijevoza ( praona i servisiranje vozila, spremnik goriva, spremišta, skladišta ).
         Površine za parkiranje teretnih vozila moraju biti nepropusne, izvedene prema posebnom propisu. Oborinske vode trebaju se skupljati u vlastiti separator ulja i masti.
         Otpadne vode koje nastaju obavljanjem djelatnosti u ovoj zoni ( pranje vozila i ispiranje prometnih površina ) potrebno je pročistiti na vlastitom uređaju za pročišćavanje, uz praćenje i ispitivanje kvalitete otpadnih voda, koje moraju udovoljavati graničnim vrijednostima prema posebnim propisima prije nego što se ispuste u recipient, ili ih skupljati u nepropusne septičke jame i odvoziti u najbliži sustav odvodnje otpadnih voda.
         U postupku gospodarenja otpadnim uljima koja nastaju obavljanjem djelatnosti u ovoj zoni, potrebno je strogo se pridržavati posebnih propisa ( potrebno ih je skupljati i privremeno skladištiti, te predati ovlaštenom skupljaču ).

                       Članak 78d.
          Izdvojeni izgrađeni dio građevinskog područja u južnom dijelu naselja Gornji Mihaljevec prenamjenjuje se u gospodarsku zonu proizvodne namjene I1, koja se sastoji od jedne građevne čestice.
          Najveća moguća izgrađenost građevne čestice u toj gospodarskoj zoni određuje se koeficijentom izgrađenosti Kig = 0,4. Najmanje 20% površine čestice treba biti ozelenjeno visokim zelenilom prema uvjetima iz članaka 108. i 111., te s okolnim prostorom treba činiti jedinstvenu krajobraznu sliku.
          Građevinski pravac nalazi se na udaljenosti najmanje 20 m od regulacionog pravca, a na prostoru između regulacionog i građevinskog pravca može se smjestiti parkiralište osobnih vozila za potrebe tvrtke.
          Građevna čestica internom se prometnicom priključuje na županijsku cestu Ž2009, prema uvjetima Županijske uprave za ceste.
           Način i uvjeti priključivanja na komunalnu infrastrukturu i određivanje korištenja potrebnih kapaciteta odrediti će se u postupku izdavanja posebnih uvjeta sadržanih u lokacijskoj dozvoli.
          Visina vijenca građevina može iznositi najviše 8,5 m, a iznimno i više ako to zahtijeva tehnološki proces proizvodnje.
          Prostor za razvoj gospodarske zone - izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Gornji Mihaljevec može se ostvariti uz uvjet da je prostor određen ovim planom 
izgrađen i iskorišten, i može se prostirati samo na čestice koje se neposredno vežu na postojeću, izgrađenu građevnu česticu gospodarske zone. Proširenje ovog izdvojenog dijela građevinskog područja na navedeni način, može se izvršiti bez potrebne izmjene i dopune ovog Plana.

                    Članak 24.
          U članku 80. dodaje se drugi stavak :
          Pčelinjaci na konstrukcijama za držanje košnica mogu se izvoditi unutar i izvan građevinskog područja naselja. Ukoliko se izvode unutar građevinskog područja naselja, pčelinjaci moraju biti postavljeni na udaljenosti najmanje 20 m od građevina na susjednim česticama, s letjelištima okrenutim u suprotnom smjeru od tih građevina.

                   Članak 25.
       Iza članka 80. dodaje se podnaslov :
C Uvjeti smještaja energetskih građevina i uređaja koji koriste obnovljive izvore energije.
Dodaju se novi članci 80.a, 80b koji glase :

 
                  Članak 80 a.
       Uvjeti za smještaj energetskih građevina – kogeneracijskih postrojenja
       Kogeneracijsko postrojenje može se smjestiti izvan građevinskog područja naselja, na mjestu nastanka, ili u gospodarskoj zoni. Zbog isplativosti i veće iskoristivosti energije, poželjno je da bude u blizini potencijalnih korisnika toplinske energije ( npr. farme, građevine javne namjene, stambene zone veće gustoće naseljenosti ), a zbog jednostavnosti dovoza sirovina i odvoza nusprodukta poželjno je da lokacija postrojenja bude i u blizini važnih prometnica.
       Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju energije kao pomoćna građevina u cilju proizvodnje energije za vlastite potrebe može biti smješteno unutar građevinskog područja ili u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja na čestici mješovite namjene (, uslužne djelatnosti, proizvodnja, servisi ), na čestici društvenih sadržaja ( društvene i javne funkcije, odgojno obrazovna funkcija, sport i rekreacija ),.
       Rad kogeneracijskog postrojenja mora se odvijati u uvjetima koji ne utječu negativno na okoliš :
       - razina buke mora biti u graničnim vrijednostima određenim posebnim propisom
       - u okruženju kogeneracijskog postrojenja ne smiju se širiti neugodni mirisi
       - ciklus proizvodnje mora biti zatvoren u smislu zbrinjavanja ostatka proizvodnje prema posebnim propisima

                Članak 80 b.
     

      Uvjeti za smještaj energetskih građevina – sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije :
      A) u građevinskim područjima naselja u zoni gospodarske namjene ili u izdvojenim građevinskim područjima gospodarske namjene :
      - osnovni uvjet za lociranje energetskih građevina je da je čestica na koju se smještava građevina da bude građevinska – osigurana komunalna infrastruktura izvedena u            minimalnim opsegu ( makadamski javni put i niskonaponska električna mreža )
     - najveća dopuštena izgrađenost čestice može iznositi 40%, a mjeri se zbrojem tlocrtnih projekcija svih modula na tlo
     - udaljenost modula na rubnim dijelovima čestice koje graniče sa susjednom poljoprivrednom česticom treba iznositi najmanje za visinu panela od ruba sjeverne, istočne i zapadne međe
    B) u građevinskom području, u zonama svih namjena na građevnim česticama postojeće zgrade a za potrebe te zgrade :
   - fotonaponski moduli mogu se smjestiti na postojeće, izgrađene građevine na čestici
   - fotonaponski moduli mogu se postaviti na teren na nosače i to u dubini čestice, iza građevina osnovne namjene, uz poštovanje ostalih uvjeta za izgradnju u građevinskom području
   - fotonaponski moduli u građevinskom području naselja ne mogu se izvoditi na stupovima


     Fotonaponski moduli na stupovima trebaju se postaviti na način, da se tlocrtna projekcija stranice modula ( u situaciji optimalnog položaja modula u proizvodnji ) koja se nalazi bliže javnoj površini ( pristupnom putu ), poklapa s građevnim pravcem.
     Priključivanje u sustav prijenosa električne energije vršiti će se prema posebnim propisima i uvjetima distributera.


               Članak 80c.
      Građevinski pravac koji određuje položaj samostalnih fotonaponskih modula nalazi se na udaljenosti najmanje 15m od regulacionog pravca.

              Članak 26.

      Članak 86. mijenja se i glasi :

      Građevna čestica ( lokalitet „Rasadnik Vukanovec“ ), izdvojena od kompleksa nasada vinograda može biti mješovite namjene - pretežito poslovne i gospodarske ( trgovina rasadnim materijalom, vinoteka, vinski podrum, turistička djelatnost ) i društvene namjene (odgoj i obrazovanje, sport i rekreacija ). Pored ovih primarnih funkcija, ova čestica treba omogućiti da dio prostora uz bivši podrum i restoran, zbog atraktivnog položaja i tradicije bude dostupna javnosti u smislu korištenja navedenih sadržaja.

            Članak 27.
     U članku 91. prvi i drugi stavak zamjenjuju se stavcima koji glase :
     Nakon provedenih istražnih radova bušotina za eksploataciju energetskih mineralnih sirovina može se locirati unutar istražnog polja na udaljenosti najmanje :
     - 100 m od međe izgrađene građevinske čestice
     - 50 m od kategoriziranih prometnica
     Buka koja se može javiti u okruženju stambenih i gospodarskih građevina prilikom eksploatacije ne smije prelaziti granične vrijednosti propisane posebnim propisima.
     U trećem stavku riječi „Polja za eksploataciju“ zamjenjuju se riječima „Bušotine za crpljenje“.
     U istom stavku dodaje se tekst : „Iznimno je to moguće ukoliko zbog konfiguracije terena, raspoložive infrastrukture i korištenja zemljišta u okruženju, nije moguće izbjeći lokaciju      bušotine na šumskom zemljištu.“

            Članak 28.
      Iza članka 91. dodaje se članak 91a koji glasi:

       U određivanju zahvata u prostoru koji se nalaze u blizini građevina i instalacija u funkciji eksploatacije energetskih mineralnih sirovina trebaju se poštovati posebni propisi o zaštitnom i sigurnosnom prostoru vezanom oko tih građevina.
      Sigurnosni pojas uz cjevovod za transport plina iznosi 100 m s obje strane od osi cjevovoda. Za sve zahvate u prostoru koji se nalaze unutar tog pojasa potrebno je zatražiti posebne uvjete od INE, u cilju sigurnosti ljudi i građevina.
       Zaštitni pojas oko instalacija i građevina u funkciji crpljenja i prijenosa plina i zaštitni sigurnosni pojas plinovoda DN 150 iznosi 15 m, unutar kojeg je zabranjeno graditi stabilne građevine namijenjene stalnom ili privremenom boravku ljudi, odnosno građevine koje nisu u funkciji proizvodnje nafte i plina.
       Zaštitna i požarna zona oko izgrađene bušotine je prostor u radijusu 30 m, ( 3 m kod trajno napuštene bušotine ) oko osi bušotine, u kojem je zabranjeno graditi građevine za rad i boravak ljudi.

          Članak 29.
       U članku 94. drugi stavak mijenja se i glasi :
       Moguće površine za smještaj antenskih uređaja GSM operatera nalaze se unutar elektroničke komunikacijske zone radijusa 3000 m ( određena na Kartografskom prikazu broj 2. Infrastrukturni sustavi ), a detaljna lokacija odrediti će se na način da se izuzmu prostori unutar građevinskog područja naselja – osim gospodarske zone, prostori uz spomenike kulturne baštine u radijusu 70 m ( evidentirani ili zaštićeni kao što su pilovi, kapelice ), prostori uz turističke sadržaje, uz vinsku cestu i prostori značajnih panoramskih vrijednosti krajobraza. Pri određivanju lokacije za spomenute stupove potrebno je zatražiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela, kao jedan od uvjeta za izdavanje rješenja za postavljanje spomenutih uređaja.

         Članak 30.
      U drugom stavku članka 103., tekst „za II kategoriju vodotoka“ zamjenjuje se tekstom „propisane posebnim propisom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode.“

         Članak 31.
      U članku 104. dodaje se 4. stavak koji glasi :
      Nakon izgradnje sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda, te nakon što uređaj za pročišćavanje otpadnih voda bude stavljen u funkciju, obavezno je direktno priključenje svih građevina na sustav odvodnje, a septičke jame potrebno je staviti izvan funkcije.

        Članak 32.
      U članku 106. izraz „10 i više“ zamjenjuje se s „8 i više“, a na kraju članka izraz „odvodnje otpadnih voda“ zamjenjuje se izrazom „odvodnje oborinskih voda“.

        Članak 33.
      Iza članka 106. dodaje se članak 106a koji glasi :
      Do izgradnje sustava za odvodnju otpadnih voda, otpadne vode s građevnih čestica gospodarske i poslovne namjene na kojima se vrši takav tehnološki proces pri kojem nastaju velike količine otpadnih voda, prije nego što se ispuste u prijemnik trebaju se pročistiti putem vlastitog uređaja za pročišćavanje do razine propisane posebnim propisima o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode. Kontrola kvalitete takve pročišćene vode te uvjeti za primjenu uređaja za pročišćavanje reguliraju se posebnim propisima.

        Članak 34.
    U članku 114. u drugom stavku izraz „kompleksom građevina socijalne skrbi“ se briše.

       Članak 35.
    U članku 122. prvi stavak mijenja se i glasi :
     Na području Općine Gornji Mihaljevec rješenjima Ministarstva kulture prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12), Župna crkva Svete Katarine u Gornjem Mihaljevcu upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-1115., a pil Trpeći ( Žalosni ) Krist u Gornjem Mihaljevcu upisan je u Registar kao kulturno dobro pod broj Z-6131. Stručna služba Konzervatorskog odjela u Varaždinu preventivno je zaštitila arheološko nalazište „Veliko kamenje“u Preseki, upisano u Registar, na Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara pod broj P-4675.
     U istom članku drugi stavak se briše.

       Članak 36.
     U članku 123. izraz „može proglasiti“ zamijenjen je izrazom „proglasilo je“.

      Članak 37.
     U članku 124. u drugom stavku izraz „121.“ se briše, a iza „122.“ dodaje se „123.“

7. POSTUPANJE OTPADOM

      Članak 38.
     U članku 129. u stavku 4., tekst „i na prostoru radne zone“ se briše.

      Članak 39.
      Iza članka 129. dodaje se članak 129.a koji glasi :
      Unutar obuhvata DPU Poduzetničke zone Gornji Mihaljevec, prema uvjetima posebnih zakona potrebno je planirati prostor za smještaj reciklažnog dvorišta za potrebe privremenog skladištenja posebnih vrsta otpada koji se prikuplja na teritoriju općine Gornji Mihaljevec. U cilju racionalnog korištenja prostora i isplativosti poslovanja, temeljem sporazuma sa susjednim općinama, reciklažno dvorište može zajednički koristiti više općina.

      Članak 40.
     Članci 131. i 132. se brišu.

      Članak 41.
  U članku 144. prvi stavak se briše.

 

 

 

ID PPU OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC PLAN
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
1. POLAZIŠTA
IZMJENA I DOPUNA
1.1. OBRAZLOŽENJE POKRETANJA POSTUPKA IZMJENE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC

             Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Gornji Mihaljevec pokrenuta je na inicijativu građana Općine i tvrtke Solektra. Predstavničko tijelo Općine prihvatilo je stav lokalnog stanovništva u kojem se zahtijeva preispitivanje i ponovno utvrđivanje građevinskih područja naselja, preispitivanje i ponovno utvrđivanje uvjeta za izgradnju građevina poljoprivredne namjene, usvojilo je zahtjeve za utvrđivanje područja za izgradnju energetskih građevina za proizvodnju električne energije iz sunčeva izvora, te je pokrenulo proceduru izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine. Općinsko vijeće na 25. sjednici 19. 10. 2012. godine donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Gornji Mihaljevec, koja je objavljena u Službenom glasniku Međimurske županije broj 12/12, u kojoj je utvrđeno da se izmjena plana odnosi na uvjete određivanja prostora za zahvate u prostoru koji nisu sadržaj važećeg plana, na preispitivanje određivanja građevinskih područja naselja i na preispitivanje uvjeta za zahvate u prostoru poljoprivredne namjene ( to je sadržaj primjedbi koje su građani podnijeli u obliku zahtjeva za izmjenu Prostornog plana uređenja Općine ). Sadržaj izmjene Plana također su novine u Izmjenama i dopunama PPMŽ koje mogu imati utjecaj na prostorne planove užih područja, novine u Zakonu i drugim propisima. U Odluci o donošenju definirani su ciljevi i sadržaj izmjena i dopuna Plana, ocijenjeno je stanje u prostoru u obuhvatu Plana i određena su tijela i osobe koji sudjeluju u postupku izrade plana.

         INICIJATIVA ZA POKRETANJE IZMJENA I DOPUNA PPUO


        Najveći broj prijedloga za izmjene i dopune Plana koje su podnijeli građani, kao i prijedlozi tvrtke „Solektra“ odnose se na zahtjeve za izgradnju građevina za proizvodnju električne energije iz solarnih panela na pojedinim česticama izvan građevinskog područja naselja. Potencijalni prostori primjereni za gradnju takvih građevina trebaju udovoljiti osnovnim uvjetima da neki prostor može postati građevinsko zemljište – treba postojati mogućnost priključka na infrastrukturu minimalnog opsega ( javni put i niskonaponska električna mreža ), ali i mogućnost za prihvat proizvedene električne energije u sustav prijenosa.
       

        UTVRĐIVANJE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA
       

        Primjena članka odredbi za provođenje PPMŽ kojom se regulira određivanje građevinskog područja naselja da se prostor za razvoj naselja može odrediti primjenom kriterija o udaljenosti buduće građevine od postojeće izgrađene cjeline, i nadalje smatramo dobrim za određivanje prostora za razvoj naselja, uz izmjenu, da se planirani zahvat određuje udaljenošću od granice izgrađene građevne čestice, a ne kao do sada od izgrađene građevine.
Primjenom najnovije državne orto-foto karte znatno su poboljšane mogućnosti u utvrđivanju građevinskih područja naselja. Analizom postojeće izgrađene strukture, došlo se do zaključka da je za naselja Preseka i Bogdanovec moguće utvrditi građevinska područja – izgrađeni dio i prostor za razvoj.
Iako DOF služi kao podloga za grafički prikaz građevinskog područja, nije uvijek moguće sa sigurnošću utvrditi sve karakteristike postojeće izgradnje u prostoru i utvrditi uvijek s točnošću sve izdvojene dijelove naselja, stoga DOF smatramo dobrim pomoćnim sredstvom za utvrđivanje postojeće izgradnje – izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja. Određivanje prostora za razvoj za sva ostala naselja i nadalje će se vršiti prema odredbi za provođenje kojom se planirani zahvat u prostoru veže na postojeći izgrađenu cjelinu.


        USKLAĐIVANJE SADRŽAJA PPUO GORNJI MIHALJEVEC S ID PPMŽ – ODREĐIVANJE UVJETA ZA SMJEŠTAJ I IZGRADNJU ENERGETSKIH GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU           ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA


         Interes za gradnju energetskih građevina koje koriste obnovljive izvore sve je veći, posebno za izgradnju solarnih panela, a upravo su oni na području Županije bili prvi izgrađeni u Općini Gornji Mihaljevec. Pored sunčeve energije, postoji mogućnost korištenja biomase za dobivanje toplinske i električne energije, iako još nije iskazan veliki interes za samu realizaciju pogona za proizvodnju energije iz tog tipa izvora.
Energetske građevine do sada nisu bile razmatrane u prostorno planskoj dokumentaciji, niti su za njih bili utvrđeni uvjeti uređenja prostora. Načelne smjernice za njihov smještaj najbolje je preuzeti iz ID PPMŽ, a svako novo saznanje i iskustvo potrebno je preispitati, analizirati i prenijeti pročišćeno u Plan.

 

         ZAŠTIĆENA GRADITELJSKA BAŠTINA
         U razdoblju od izrade i donošenja Prostornog plana uređenja Općine Gornji Mihaljevec zbile su se neke promjene u statusu spomenika kulture - povoljne za Župnu crkvu Svete Katarine i za Pil Trpečeg (Tužnog ) Krista jer su uvršteni u Registar spomenika kulture RH. Neke su građevine zbog nekorištenja i napuštenosti, na žalost nestale s popisa evidentiranih građevina graditeljskog nasljeđa Općine, ali i Županije. Dvije evidentirane građevine tradicijske stambene arhitekture u međuvremenu su srušene i nestale s popisa.
Župna crkva Svete Katarine u Gornjem Mihaljevcu zaštićena je Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine kao kulturno dobro prema Zakonu o zaštiti kulturnih dobara RH ( NN br. 69/99, 151/03,157/03,87/09, 88/10,61/11,25/12,136/12 ), te je upisana u Registar kulturnih dobara pod brojem Z-1115.
Pil Trpeći ( Žalosni ) Krist u Gornjem Mihaljevcu, Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, upisan je u Registar kao kulturno dobro pod broj Z-6131.
Arheološko nalazište „Veliko kamenje“ u Preseki, Stručna služba Konzervatorskog odjela u Varaždinu preventivno je zaštitila, te je upisano u Registar kulturnih dobara, na Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara pod broj P-4675.
Pil Tužnog Krista („Krist premišljevač sveta“) u Dragoslavec Bregu – predviđena je izrada prijedloga rješenja za njegov upis u Registar kulturnih dobara. U cilju očuvanja ovog vrijednog spomenika kulture, za sve zahvate na pilu i u njegovoj blizini potrebno je zatražiti posebne uvjete i prethodno odobrenje od nadležnog Konzervatorskog odjela u Varaždinu.
Odlukom o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značenja, Općina je za pet objekata pokrenula postupak za zaštitu na lokalnoj razini : poklonac Srca Isusovog u Gornjoj Dubravi, kapelica Svete Magdalene u Preseki, Kameno raspelo iz 1916. godine u Tupkovcu, poklonac s raspelom u Vukanovcu i poklonac Svetog Križa u Vukanovcu.
Uočenom greškom u opisu evidentiranih spomenika kulture, utvrđeno je da raspelo u Bogdanovcu izvan naselja na raskrižju prema Gornjem Mihaljevcu nije kameno, već je betonsko.
U vremenskom razdoblju nakon donošenja Plana srušene su visoka prizemnica nasuprot vatrogasnog doma u Preseki i tradicijska zidana građevina u Vukanovcu nasuprot drvene tradicijske građevine. Skulptura klečećeg Svetog Florijana iz 1860. godine izvorno smještena na srušenoj prizemnici u Preseki, preseljena je u nišu na pročelju vatrogasnog doma.
Vidljivo je da tradicijska stambena arhitektura u Međimurju, a tako i na području Općine Gornji Mihaljevec nestaje i gotovo su vrlo rijetki očuvani i obnovljeni primjeri ovih građevina. Zapaženo je da se u Prhovcu nalazi još nekoliko takvih građevina, većina njih u vrlo lošem stanju ( napuštene, neodržavane, prilično oronule ), koje bez sumnje danas predstavljaju bogatstvo graditeljskog nasljeđa ovog kraja . Iz tog razloga važno je naći način kako ih obnoviti i staviti u funkciju da bi se trajno očuvali.
Da bi se očuvalo spomeničko nasljeđe ovog kraja, ubuduće je potrebno posvetiti više pažnje u postupcima obnove, uspostaviti jaču suradnju s nadležnom ustanovom – Konzervatorskim odjelom u Varaždinu, jer je od graditeljskog nasljeđa na području Općine Gornji Mihaljevec preostao tek mali broj primjera.

         2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA IZMJENA I DOPUNA

        2.2.1. DEMOGRAFSKI RAZVOJ
        Tabela 1: kretanje broja stanovnika po popisnim godinama od 1857. do 2011.g.

 

 1991* popisni rezultati 1991. godine pretvoreni u usporedne sa EU popisnim rezultatima 2001. godine
1880 i 1890 naselja DragoslavecBreg i Vugrišinec iskazani su u Vukanovcu
1900 i 1910 naselje Tupkovec iskazano je u Martinuševcu


Grafikon kretanja broja stanovnika od 1857. do 2011. po popisnim godinama


           Osnovni podaci o popisu stanovništva 2011. godine u ovoj Općini, ukazuju kao i u većini općina Gornjeg Međimurja, na nastavak negativnih demografskih kretanja prisutnih posljednjih nekoliko desetljeća. U posljednjem popisnom razdoblju broj stanovnika smanjen je za 129 osoba, ili za 6,3%. Najizraženiji pad zabilježen je u Prhovcu – 25 stanovnika ili smanjenje za 15,3%, a najmanji pad u Preseki (2), Vugrišincu (3) i Tupkovcu (4). Posljedica izrazitog smanjenja broja stanovnika u Prhovcu su mnoge napuštene kuće i gazdinstva, većinom tipične tradicionalne ruralne arhitekture. Unatoč stalnom smanjenju broja stanovnika, u Općini se obnavlja stambeni fond i poljoprivredna gospodarstva, pa ostaje dojam gospodarske održivosti kraja. Bez impulsa koji bi pokrenuli gospodarski razvoj, teško je očekivati pozitivne demografske procese u ovom kraju.


      2.2.2. ODABIR PROSTORNO RAZVOJNE STRUKTURE
         GOSPODARSKI SADRŽAJI
 

       Jedan od ciljeva planiranja prostornog razvoja općine Gornji Mihaljevecje osigurati i odrediti uvjete za gospodarski razvoj na svim gospodarskim poljima, osobito s naglaskom na poljoprivrednu djelatnost, malo poduzetništvo, obrt, uz jednaki pristup za stvaranje uvjeta za realizaciju svih zahvata koji se odnose na ta područja, a isto tako pružaju se mogućnosti za razvoj na području tercijarnog ( trgovina, usluge ) i kvartarnog sektora ( obrazovanje, kultura sport i rekreacija, uprava ). U procesu prostornom planiranju ovog područja to znači iskoristiti mogućnosti prostora unutar građevinskog područja naselja ( u izgrađenom dijelu i prostoru za razvoj ) u cilju poboljšanja uvjeta za život lokalnog stanovništva, te u cilju ublažavanja negativnih demografskih procesa na ovim prostorima.
Korištenje povoljnog položaja jednog izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Gornji Mihaljevec, izvršena je prenamjena mješovite u gospodarsku namjenu i tako ustanovljeno jezgro buduće gospodarske zone za poznatog korisnika.*

       ENERGETIKA

      Temeljem Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske i temeljem pogodnosti – subvencije Države koje dobivaju proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora, na teritoriju Općine Gornji Mihaljevec javlja se sve veći interes za gradnju građevina za proizvodnju električne energije iz solarnih panela. Zahtjevi se odnose za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište gospodarske namjene.
U postupku preispitivanja prostora pogodnih za proizvodnju energije potrebno je sagledati sve nužne uvjete da bi se prostor mogao prenamijeniti u građevinsko područje, potrebno je sagledati prostorne uvjete za razvoj naselja i ocijeniti da ti zahvati budu smješteni na način da budu prihvatljivi za prirodu i krajobraz, te da se ne naruše one sastavnice krajobraza koje ovaj prostor čine osobito vrijednim.
Proizvodnju energije iz kogeneracijskih postrojenja na prostoru Općine Gornji Mihaljevec moguće je očekivati s obzirom na mogućnosti izvora biomase, ali s gledišta isplativosti i raspoloživih potencijalnih korisnika energije ( toplinske ) tek treba ispitati. Isplativost proizvodnje energije kogeneracijom za vlastite potrebe moguća je uz uvjet da se radi o velikom sustavu koji konzumira proizvedenu toplinsku energiju. Može se pretpostaviti da će povoljniji troškovi realizacije kogeneracijskih postrojenja za vlastite potrebe omogućiti veću primjenu energije iz tih postrojenja, s obzirom na značajan udio stočarske proizvodnje na ovom prostoru.
U cilju iskorištavanja energije iz podzemlja, potencijalno eksploatacijsko polje ugljikovodika Vukanovec privodi se namjeni i može se očekivati njegovo uključivanje u proizvodnju i priključivanje na sabirni otpremni plinovod.

 
        2.3.2. UTVRĐIVANJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA
 

     Ovim izmjenama i dopunama Plana potrebno je izvršiti reviziju građevinskih područja naselja temeljem raspoloživog DOF-a i katastarske podloge. Uz nepromijenjene kriterije koji su osnova za određivanje građevinskih područja naselja i dalje ostaje na snazi provedbena odredba kojom se utvrđuje prostor za razvoj u onim naseljima u kojima je struktura izgradnje izrazito disperzna, pa iz tog razloga nije moguće točno utvrditi prostore za razvoj.
Unatoč negativnom demografskom procesu posljednjih desetljeća karakterističnom za sve općine Gornjeg Međimurja, u Općini Gornji Mihaljevec stalno je prisutna obnova stambenog fonda kao i izgradnja i obnova uglavnom poljoprivrednih gospodarstava. Iz tog razloga, u naseljima u kojima se utvrđuju granice građevinskog područja potrebno je u određenoj mjeri predvidjeti prostor za razvoj naselja i to mješovite namjene, za potrebe stanovanja i gospodarske djelatnosti primjerene za smještaj uz stambenu namjenu.
Prostore za razvoj naselja potrebno je utvrditi na kartografskom prikazu, a s posebnom pažnjom potrebno je odrediti prostore pogodne za gospodarsku namjenu. Značajni udio gospodarskih zona u ukupnoj površini naselja, posebni uvjeti uređenja prostora koji vrijede za tu namjenu, utjecaj na sveukupnu sliku prostora - razlozi su zbog kojih je potrebno točno utvrditi povoljne prostore za smještaj i razvoj gospodarskih djelatnosti.

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
IZMJENA I DOPUNA
3.2. ORGANIZACIJA PROSTORA I OSNOVNA NAMJENA I KORIŠTENJE POVRŠINA

Tablica 3. po Pravilniku

 

 

 

 

 

 

 


Oznake (prema kartografskom prikazu):
GP - građevinsko područje
E - eksploatacijsko polje
T - ugostiteljsko – turistička namjena
R - športsko – rekreacijska namjena
P - poljoprivredno tlo isključivo osnovne
namjene
P1 - osobito vrijedno obradivo tlo
P2 - vrijedno obradivo tlo
P3 - ostala obradiva tla

Š - šuma isključivo osnovne namjene

Š1 - gospodarska šuma
Š2 - zaštitna šuma
Š3 - šuma posebne namjene
PŠ - ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište
V - vodne površine
N - posebna namjena
IS - površine infrastrukturnog sustava
G - groblja
Lo - lovačka remiza


      Usporede li se podaci o prostornim pokazateljima iz Plana 2005. godine s prostornim pokazateljima u ovom Planu, uočava se različitost u namjeni površina koja se u najvećem dijelu odnosi na građevinsko područje. Utvrđeno je povećanje građevinskog područja za 14,8 ha ili 5,65% od ukupne površine, od čega povećanje izgrađenog građevinskog područja iznosi 8,2 ha ili 3,13%, a povećanje neizgrađenog dijela građevinskog područja iznosi 6,6 ha ili 2,52% u odnosu na postojeće ukupno građevinsko područje. Povećani dio izgrađenog građevinskog područja djelomično je rezultat izgradnje u prostoru za razvoj naselja, a većim dijelom rezultat je preciznijeg izračuna površina primjenom GIS-a.
      Ovom izmjenom i dopunom PPUO utvrđuju se i revidiraju građevinska područja svih naselja, koja se u do sada važećem planu nisu mogla pouzdano odrediti. Presudnu ulogu u tom postupku ima DOF, pa građevinska područja naselja možemo svrstati na :
- građevinska područja naselja ( za naselja G: Mihaljevec, G. Dubrava, Preseku, Bogdanovec )
- izdvojeni dijelovi građevinskih područja naselja ( za sva ostala naselja )
      Uz pomoć DOF-a utvrđeno je također da uz Gornji Mihaljevec i Gornju Dubravu, naselja Preseka i Bogdanovec imaju približno sličnu izgrađenu strukturu, stoga je opravdano da se građevinska područja tih naselja – izgrađeni dio i prostor za razvoj, odrede na kartografskim prikazima.
Prema posljednjim podacima popisa stanovništva, uočava se daljnji trend smanjenja stanovništva na području cijele Općine, ukupno smanjenje za 6,3%. Pretpostavlja se da se unutar građevinskih područja naselja Preseka, i Bogdanovec, uz postojeću, izvedenu komunalnu infrastrukturu nalazi dovoljno prostora za razvoj za potrebe stanovanja, odnosno za mješovitu, pretežito stambenu namjenu.
Koncepcija plana u dijelu koji se odnosi na uređenje prostora naselja, da je svaka građevinska čestica pogodna za smještaj gospodarskih djelatnosti i nadalje se provlači i u ovoj izmjeni i dopuni, uz uvjet da je svaka pojedina djelatnost mora biti prihvatljiva za okoliš. Takav stav proizlazi iz niske gustoće izgrađenosti i naseljenosti prostora, zbog tradicionalne parcelacije zemljišta ( velika površina građevne čestice ) i zbog visokog stupnja komunalne opremljenosti građevinskih područja naselja. Iz tih razloga nije opravdano planirati gospodarske zone za nepoznatog korisnika na području cijele Općine, već samo u općinskom središtu, nositelju razvoja. Veći broj središnjih funkcija, veća koncentracija stanovnika te povoljniji uvjeti koje bi mogla ponuditi sama Općina na zemljištu u općinskom vlasništvu, mogu biti razlozi da neka tvrtka odabere ovaj prostor za svoje djelovanje.
Obrtničke, servisne djelatnosti i malo poduzetništvo kojima se bavi lokalno stanovništvo može se obavljati na čestici stambene namjene, ukoliko to prostorni uvjeti na čestici omogućuju, ukoliko se primjenjuju mjere kojima se sprječavaju negativni utjecaji na okoliš i ako su na raspolaganju odgovarajući kapaciteti infrastrukture na koju se priključuje građevina. Ako se u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja planira gospodarska namjena kao proširenje postojeće ili kao nova namjena, postupak je opravdan ako se radi o poznatom korisniku, jer su tada poznati prostorni zahtjevi, tehnološki proces i mogući utjecaji na okoliš. U tom sklopu mješovite namjene može prevladati stambena ili gospodarska namjena ( oboje je prihvatljivo ), osobito u izgrađenim cjelinama manjih dimenzija, kada su one udaljene od drugih izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja.


     3.3.1. GOSPODARSKE DJELATNOSTI

     U PPUO, na području naselja Gornji Mihaljevec planirana je gospodarska zona za nepoznate korisnike, za gospodarske djelatnosti za koje se pretpostavlja da bi mogle zapošljavati veći broj ljudi. Osim izgrađene komunalne infrastrukture, do sada u zoni nije privedena namjeni niti jedna čestica gospodarske namjene.
Južno od planirane gospodarske zone, planira se proširenje građevinskog područja iste namjene, ali za proizvodnju električne energije iz sunčeva izvora. Solarni paneli mogu se postaviti na soliterne stupove i tako rotiraju oko svoje osi, ili pak na nosače gdje je pozicija panela fiksna, s orijentacijom koja prima maksimalno osunčanje. Pri detaljnom određivanju uvjeta za planirani zahvat potrebno je voditi računa da se spriječi utjecaj panela i nosača - njihovih sjena, na susjedne poljoprivredne površine.
Razvoj gospodarskih djelatnosti na području Općine realnije je očekivati da će se javiti na vlastitom građevinskom zemljištu zajedno sa stanovanjem, bilo kao nova namjena ili proširenje već postojeće djelatnosti. Tako se u Prhovcu na posjedu gdje su objedinjeni stanovanje i obrt ( autoprijevozništvo i prateće djelatnosti ) ukazala potreba za proširenjem postojeće građevinske cjeline mješovite namjene. Povoljna okolnost za planiranje proširenja za ovu djelatnost je ta, što je ovo izdvojeno građevinsko područje dovoljno udaljeno od najbližih susjednih građevina, pa su utjecaji buke i onečišćenja zraka na susjedne stambene zone svedena na najmanju mjeru. Mjere koje je potrebno primijeniti u cilju sprječavanja negativnih utjecaja na okoliš, su one vezane za zaštitu voda i tla, a propisane su u odredbama za provođenje ovog Plana, kao i obavezom primjene posebnih propisa.
Mješovita, pretežito gospodarska namjena koja se nalazi u Prhovcu za poznatog korisnika, vezana je na postojeću izgrađenu strukturu iste namjene.
Drugi planirani zahvat gospodarske namjene nalazi se također u izdvojenom dijelu građevinskog područja, u južnom dijelu naselja Gornji Mihaljevec. Poznati korisnik, nositelj zahvata za građevine proizvodne namjene , na postojećem izgrađenom izdvojenom dijelu građevinskog područja namjerava utemeljiti jezgro gospodarske zone. Namjeravani zahvat nalazi se na građevnoj čestici površine 2,7 ha, a ima mogućnosti za proširenje, ukoliko se za to u budućim planovima ukaže potreba.

     3.3.1.5. ENERGETIKA

     EKSPLOATACIJA ENERGETSKIH MINERALNIH SIROVINA ( UGLJIKOVODIKA )
     Na području Općine Gornji Mihaljevec nalaze se dva odobrena eksploatacijska polja ugljikovodika Vukanovec i Vučkovec, od kojih se EPU Vukanovec najvećim dijelom prostire na prostoru ove Općine. U proteklom razdoblju – od donošenja Plana do danas, započeti su postupci koji vode ka proizvodnji eksploatacijskih polja Vukanovec i Vučkovec. U sklopu projekta Međimurje planirana je izgradnja plinovoda DN 150 i kondenzatovoda DN 50, s pratećim infrastrukturnim vodovima. Zahvati u prostoru koji se izvode u blizini spomenutih trasa vodova, moraju udovoljiti uvjete o propisanim udaljenostima i osiguranju zaštitnih koridora, određenih posebnim propisima 


        PROIZVODNJA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA
     Opredjeljenje države da se do 2020. godine u proizvodnji električne energije koristi 20% obnovljivih izvora energije, za naše područje to znači primjenu onih alternativnih izvora koji su dostupni i čijom primjenom se dobiju najpovoljniji efekti – od isplativosti investicije do stupnja iskorištenosti energije. U Općini Gornji Mihaljevec izgrađena je prva elektrana koja koristi sunčevu energiju u Dragoslavec Selu ( lokalitetu Križopotje ) na čestici veličine 0,58 ha, s tri solarna modula.
Tvrtka osnovana za proizvodnju energije iz solarnih modula na ovom području, raspoloživo znanje u primjeni te tehnologije, raspoloživo zemljište za tu namjenu, povoljni rezultati u proizvodnji energije, bili su poticaj da se ta djelatnost proširi na veći broj sudionika u ovoj gospodarskoj grani. U PPUO za tu gospodarsku djelatnost potrebno je planirati pogodne prostore gospodarske namjene za proizvodnju električne energije, uz propisivanje uvjeta kojim se omogućuje osnivanje građevinskog zemljišta, korištenje građevne čestice, i kojima se određuje položaj solarnih modula na čestici.
       Proizvodnja električne energije moguća je i na izgrađenoj građevnoj čestici za potrebe izgrađene građevine u zoni mješovite namjene postavom solarnih modula kao pomoćne građevine i postavom solarnih modula na postojećoj izgrađenoj građevini, poštujući propisane uvjete ovim planom. Solarne module na slobodnostojećim stupovima moguće je izvesti samo na čestici gospodarske namjene, ne i u građevinskom području na česticama mješovite namjene.
Proizvodnju energije iz drugih obnovljivih izvora na području Općine Gornji Mihaljevec može se očekivati još jedino primjenom biomase u kogeneracijskom postrojenju. Iako bi se na području Općine mogle skupiti znatne količine biomase koja bi mogla poslužiti kao potencijalna sirovina za proizvodnju energije, kratkoročno gledano ovaj način proizvodnje energije nije isplativ, jer za sada nema pojedinačnih korisnika koji bi bili veći potrošači tako dobivene toplinske energije.

 

      3.4. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
      A) Zaštita kulturne baštine
     Budući da je tradicijska ruralna arhitektura gotovo iščezla s našeg područja, nailazimo tek pojedinačne primjerke, kojih u Prhovcu ima nešto veći broj. Da bi ostala očuvana, potrebno je izraditi i osmisliti projekt kojim bi ona dobila novu vrijednost i namjenu. Da li je to namjena u turističke svrhe, prezentacija etno baštine, ili neka druga primjerena namjena, bio bi zadatak općine da pokrene inicijativu i postupak za izradu projekta, a onda i njegovu realizaciju.

     3. 6. POSTUPANJE S OTPADOM
Dio prostora u gospodarskoj zoni ( veličine dvije ili više građevnih čestica planiranih DPU-om gospodarske zone ) potrebno je rezervirati za smještaj reciklažnog dvorišta za potrebe stanovnika Općine. Reciklažno dvorište može služiti i drugoj jedinici lokalne samouprave, ukoliko se jedinice lokalne samouprave međusobno sporazume i uspostave dobru organizaciju mreže „otoka“ za skupljanje otpada.

 

 

 

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta