Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Dani lipe 2020
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
Klikom na sličicu možete vidjeti program - radujemo se vašem dolasku !
KLIK (pogleda uvjete)
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za informacije kliknite na pasicu (banner)
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Za više informacija klikni na sliku

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja

Svima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja  za referenta za administrativne i računovodstvene poslove (zamjena) JUO Općine Gornji Mihaljevec. Dana 09.travnja 2018.godine održao se sastanak Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu referenta za administrativne i računovodstvene poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Mihaljevec.

Na sastanku su bile otvarane pristigle prijave za navedeni natječaj.

            Obavještavamo Vas da ispunjavate formalne uvjete iz natječaja te da možete pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja. Pismeno testiranje održat će se u petak 20.04.2018. u 8:00 sati u vijećnici Općine Gornji Mihaljevec.

            Usmeno testiranje provesti će se samo s kandidatima koji će ostvariti najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi pismenom testiranju, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj. 

PROČELNIK
Karlo Miljančić

 Poziv na provjeru znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja (original - pdf)

 

 

UPUTE

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („NN“ br. 86/08 i 61/11), a vezano uz javni natječaj za prijam u službu referenta za administrativne i računovodstvene poslove (zamjena), objavljujemo popis poslova i podatke o plaći navedenog radnog mjesta, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravne izvore za pripremanje kandidata za provjeru.

 1. OPIS POSLOVA

Referent za administrativne i računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata. Komunicira sa strankama i upućuju ih koje osobne i druge dokumente trebaju donijeti na uvid i koje obrasce trebaju ispuniti da bi dobili tražene dokumente. Prema podacima u predočenoj dokumentaciji priprema tražene dokumente te ispisuje propisane obrasce i tiskanice. O primljenim i izdanim dokumentima vodi urednu evidenciju. Obavlja kontrolu i knjiženje robno materijalnih dokumenata, radi obračun blagajne i putnih naloga, obavlja kontrolu i usklađenje kartica kupaca i dobavljača, izrađuje završne financijske izvještaje i obavlja druge poslove prema nalogu nadređene osobe.

 1. PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje su raspoređeni i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova iznosi 0,824.

 1. NAČIN PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane pročelnika Općine Gornji Mihaljevec, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pismenog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 45 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja sposobnosti kandidata.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata, povjerenstvo dostavlja pročelniku.

 1. PODRUČJA PROVJERE

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za referenta za administrativno računovodstvene poslove jedinstvenog upravnog odjela općine Gornji Mihaljevec

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 • Zakon o grobljima
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)
 • Statut Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije 05/2013“, ožujak 2013.),
 • Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije 05/2013“, ožujak 2013.),
 • Zakon o proračunu
 • Zakon o financiranju u JLPrS
 • Zakon o računovodstvu
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju
 • Uredba o računovodstvu proračuna.

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Upute kandidatima (original-pdf)

 

=============
Obavijest o skupljanju i zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada i otpadnih guma
Klikom na banner iznad pogledajte obavijest.

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku iznad otvaraju se podaci o projektu.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak