Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
KLIK (pogleda uvjete)
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Za više informacija klikni na sliku

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!

Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

KLASA: 363-06/15-01/1
URBROJ:2109/21-10-15-14
Gornji Mihaljevec, 02.11.2015

                Temeljem članka 5. i 26. Zakona o koncesiji ( “ Narodne novine “ br. 143/12.), Odluke načelnika Općine Gornji Mihaljevec o raspisivanju natječaja – obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojeno skupljenih frakcija otpada s područja Općine Gornji Mihaljevec, broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave 2015/S 01K-0031562 od 25. rujna 2015. i na osnovi članka 32. Statuta Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec (Službeni glasnik Međimurske županije br.5/13.), Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na 21. sjednici održanoj dana 27. studenog 2015. godine donijelo je

O D L U K U
O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
JAVNE USLUGE
PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA,
>BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENO SKUPLJENIH FRAKCIJA OTPADA<br/ S PODRUČJA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC

 

 1. Naziv davatelja koncesije: OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC, GORNJI MIHALJEVEC 74, 40306 MACINEC
 2. Broj odluke i datum donošenja: KLASA:363-06/15-01/1, URBROJ:2109/21-10-15-14
 3. Gornji Mihaljevec od 27. studenoga 2015.
 4. Naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno podnositelja zahtjeva iz čl. 29. Zakona: EKO FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/c, 49243 Oroslavje, OIB: 50730247993
 5. Osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara regulirati će se ugovorom o koncesiji.
 6. Vrsta i predmet koncesije: KONCESIJA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE   PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENO SKUPLJENIH FRAKCIJA OTPADA S PODRUČJA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
 7. Priroda i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije: područje Općine Gornji Mihaljevec ( Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslevec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec, Vukanovec). Rok na koji se daje koncesija: koncesija iz točke 5. ove odluke dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.
 8. Posebni uvjeti koje tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj, odnosno podnositelj zahtjeva regulirati će se ugovorom o koncesiji.
 9. Iznos naknade za koncesiju: Koncesionar je dužan Općini Gornji Mihaljevec platiti koncesijsku naknadu u iznosu od 13.260,00 kn.
 10. Rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj, odnosno podnositelj zahtjeva obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije: Ugovor o koncesiji sklapa se nakon razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju.
 11. Obrazloženje razloga za odabir ponuditelja: U roku za dostavu ponuda pristigle su dvije ponude i to ponude ponuditelja: GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljanska bb, 40 0000 Čakovec, OIB 14001865632 broj 347/15 od 29.10. 2015. godine s zbrojem vrijednosti udjela 83,09 i EKO FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/c, 49243 Oroslavlje, OIB 50730247933, broj1198/2015. od 30.10.2015. godine, s zbrojem vrijednosti udjela 100,00. Obije ponude ocjenjene su valjanima. Sukladno kriteriju za odabir ponude (najveći zbroj vrijednosti udjela) ponuda ponuditelja EKO FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/c, 49243 Oroslavlje, OIB 50730247933, broj1198/2015. od 30.10.2015. godine, s zbrojem vrijednosti udjela 100,00, ocjenjena je najpovoljnijom.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke dopuštene je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave. Žalba se izjavljuje u roku od (5) dana i to od dana primitka Odluke o odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocijene i odabira ponuda. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno i poštom. Istodobno sa dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Petković v.r.

 

Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojeno skupljenih frakcija otpada s područja općine gornji mihaljevec (pdf)

 

=============
Obavijest o skupljanju i zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada i otpadnih guma
Klikom na banner iznad pogledajte obavijest.

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku iznad otvaraju se podaci o projektu.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak