Natječaj za pročelnika/pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec

              

 

                      

       REPUBLIKA HRVATSKA

     MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

          NAČELNIK OPĆINE

 

KLASA: 112-01/14-01/2

URBROJ: 2109/21-01-14-1

Gornji Mihaljevec, 18.07.2014.g.

 

                Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11) i članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13) te na temelju  čl. 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec načelnik Općine Gornji Mihaljevec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec

(1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom

4 – četiri sata dnevno s obveznim probnim radom od 3 mjeseca) objavljen u Narodnim novinama broj 86 od 18.07.2014.godine

 

                Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati sljedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11):

                1. punoljetnost

                2. hrvatsko državljanstvo,

                3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

                Posebni uvjeti za prijem u službu:

                 - stručno znanje magistar struke ili stručni specijalist  pravnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja;

                - najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci;

                - položen državni stručni ispit ili pravosudni ispit;

                - poznavanje njemačkog ili engleskog jezika u govoru i pismu;

                - poznavanje rada na računalu (osnovni programi i programi upravljanja bazama podataka);

                - organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim tijelom ili unutarnjom

                  ustrojstvenom jedinicom upravnog  tijela.

                - vozačka dozvola B kategorije.

                Uz prijavu/zamolbu kandidati su dužni priložiti:

                - životopis,

                - preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna, putovnica),

                - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

                - dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,

                - dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima  (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa,                                  preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 godina na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),

                - potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

                - preslika uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju (članak 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne                                  novine“, broj  86/08, 61/11) ne starije od 6 mjeseci,

                - vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj                                            (regionalnoj)samoupravi („Narodne novine“,broj 86/08, 61/11).

                Podaci o plaći

                Bruto plaću čini umnožak 65% od osnovice bruto plaće za državne službenike i namještenike (5.108,84 kn) te visine koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Mihaljevec koji iznosi 2,70 te uvećan za 0,5 % po godini radnog staža.

                Radno vrijeme

                Radno vrijeme utvrđuje se dva dana u poslijepodnevnim satima te tri dana u prijepodnevnim satima.

                Na web stranici općine Gornji Mihaljevec http://www.gornjimihaljevec.hr/, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

                Na istoj web stranici te na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec na adresi Gornji Mihaljevec 74, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

                U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11).

                Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.      

                Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i istoj će se dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

                Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

                Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta na natječaj podnose se u roku od 14 (četrnaest) dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, s naznakom „Natječaj za imenovanje pročelnika – ne otvaraj“ ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Mihaljevec.

                O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

                Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojom se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osposobljava, prije donošenja rješenja o prijmu.

                Osoba se imenuje na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca s nepunim radnim vremenom od 4 (četiri) sata dnevno.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 86 od 18.07.2014.godine, na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Listu „Međimurje“.

 

                                                                                                               NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                                  Goran Lovrec v.r.