Informacija = zaštita!
Informacije i savjeti ne besplatni info broj:
0800/42-00
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za pregled klikni na sliku!
Za pregled klikni na sliku!

Oglas za prijam u službu referenta

Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Mihaljevec je objavio Oglas za prijam u službu referenta za administrativne i računovodstvene poslove JUO Općine Gornji Mihaljevec - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom s obveznim probnim radom od 3 mjeseca. Osoba koja se prijavljuje na oglas mora ispunjavati sljedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11):

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

            Posebni uvjeti za prijem u službu: ;

 • stručno znanje srednja stručna sprema ekonomskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci;
 • položen državni stručni ispit;
 • poznavanje rada na računalu (osnovni programi i programi upravljanja bazama podataka);

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11). Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici općine Gornji Mihaljevec https://www.gornjimihaljevec.hr/, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će na istoj web stranici te na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec na adresi Gornji Mihaljevec 74, objavit vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 Uz prijavu/zamolbu, s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, svi kandidati su obavezno prilažu:

 • životopis,
 • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna, putovnica),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godinu na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godina na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),
 • potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju (članak 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11) ne starije od 6 mjeseci,
 • vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11)   

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojom se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od 1 godine od dana prijma u službu.

Urednom prijavom na oglas smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i istoj će se dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje ( HZZ Čakovec) na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, s naznakom „Oglas za prijam u službu referenta za administrativne i računovodstvene poslove – ne otvaraj“ ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Mihaljevec.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

NAČELNIK
Goran Lovrec

 

OGLAS za prijam u službu referenta za administrativne i računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec (original - pdf)

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak