Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
KLIK (pogleda uvjete)
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Za više informacija klikni na sliku

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014.godini

               Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. i 49/11.) te članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 6. sjednici održanoj 19.12. 2013. godine, donijelo je

           

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Gornji Mihaljevec

Članak 1.

 

            Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Gornji Mihaljevec za komunalne djelatnosti:

  1. Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih            površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta
  2. Javna rasvjeta
  3. Održavanje groblja i grobnih kuća
  4. Održavanje društvenih domova i uređenje okoliša

            Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

 

Članak 2.

 

1. Odvodnja atmosferskih voda:                                                                  

- čišćenje slivnika

- izgradnja novih slivnika,

- sanacija i rekonstrukcija postojećih slivnika

- izgradnja novih otvorenih i zatvorenih odvodnih jarkova

- redovito održavanje postojećih jarkova.

____________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihod od korištenja javnih površina

- ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

            Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina                   

- skupljanje otpadaka iz koševa

- ručno čišćenje uz rubnike

- košnja i obnova travnjaka

- održavanje trajnih nasada

- održavanje cvjetnih gredica i sadnja

- otklon uginulih životinja s javne površine

- izrada hortikulturnog projekta

_____________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

            Održavanje javnih površina                                                                         

- čišćenje nogostupa

- održavanje prometne signalizacije

- košnja bankina

- urbana oprema - popravak klupa i dječjih igrala

______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna

- naknada za koncesije

____________________________________________________________________________________

            Održavanje nerazvrstanih cesta                                                                    154.500,00 kuna

- sanacija nerazvrstanih cesta - udarne rupe - prekopi

- zimska služba

______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna.

____________________________________________________________________________________

 

 

 

2. Javna rasvjeta                                                                                           32.725,00 kuna

- popravak javne rasvjete

- potrošnja javne rasvjete

______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna

____________________________________________________________________________________

 

 

 

3. Održavanje groblja i grobnih kuća                                                                       100.000,00 kuna

- održavanje groblja u Gornjem Mihaljevcu

______________________________________

            Izvori financiranja:

- naknada za održavanje groblja

____________________________________________________________________________________

 

4. Održavanje i uređenje zgrada za redovno korištenje                                           128.800,00 kuna

- uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Selo

- uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Breg

- uređenje i održavanje doma kulture Gornji Mihaljevec

- uređenje i održavanje doma kulture Vukanovec

- uređenje i održavanje doma kulture Preseka

- uređenje i održavanje vatrogasnog doma u Preseki

_______________________________________

            Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihod od zakupa

- ostali prihodi proračuna

 

REKAPITULACIJA

 

1. Odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,   održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta                                           154.500,00 kn

 

2. Javna rasvjeta                                                                                                         32.725,00 kn

 

3. Održavanje groblja i grobnih kuća                                                                        100.000,00 kn

 

4. Održavanje i uređenje zgrada za redovno korištenje                                                         128.800,00 kn

____________________________________________________________________________________

 

            UKUPNO                                                                                                                          416.025,00 kn

 

Članak 3.

            Sredstava potrebna za ostvarivanje ovog Programa, utvrđuju se u ukupnom iznosu od 416.025,00

 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade, prihoda od korištenja javnih površina, naknada za održavanje groblja, prihoda od zakupa i ostalih prihoda proračuna.

Članak 4.

            U slučaju da se sredstva kojima se financira održavanje komunalne infrastrukture ne prikupljaju prema planu, Općinsko vijeće može tijekom godine ovaj Program mijenjati.

Članak 5. 

            Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014.godine.

 

KLASA: 400-09/13-01/10

URBROJ: 2109/21-02-13-1

 

Gornji Mihaljevec, 19.12. 2013.

 

 

                                                                                                                                                 PREDSJEDNIK

                                                                                                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                         

                                                                                                                                                Josip Petković v.r.

                                                                                                                      

=============
Obavijest o skupljanju i zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada i otpadnih guma
Klikom na banner iznad pogledajte obavijest.

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku iznad otvaraju se podaci o projektu.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak