Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
KLIK (pogleda uvjete)
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Za više informacija klikni na sliku

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013.godini

 

                Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11. i 144/12.) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na svojoj 8. sjednici održanoj 18.03. 2014. godine, donosi

           

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Gornji Mihaljevec

 

Članak 1. 

            Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09. i 79/09., 153/09., 49/11. i 144/12.), kako slijedi:

 

1. Odvodnja atmosferskih voda:                                                                      

- čišćenje slivnika

- izgradnja novih slivnika,

- sanacija i rekonstrukcija postojećih slivnika

- izgradnja novih otvorenih i zatvorenih odvodnih jarkova

- redovito održavanje postojećih jarkova.

 

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina                

- skupljanje otpadaka iz koševa

- ručno čišćenje uz rubnike

- košnja i obnova travnjaka

- održavanje trajnih nasada

- održavanje cvjetnih gredica i sadnja

- otklon uginulih životinja s javne površine

- izrada hortikulturnog projekta

 

Održavanje javnih površina                                                                             

- čišćenje nogostupa

- održavanje prometne signalizacije

- košnja bankina

- urbana oprema - popravak klupa i dječjih igrala

 

Održavanje nerazvrstanih cesta                                                                       

- sanacija nerazvrstanih cesta - udarne rupe - prekopi

- zimska služba

 

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihod od korištenja javnih površina

- ostali prihodi proračuna.

           

 

Ukupno tekuće održavanje cesta i javnih površina

Planirano: 215.100,00 kuna

Izvršeno: 219.789,90kuna

 

2. Javna rasvjeta                                                                                           

- popravak javne rasvjete

- električna energija javne rasvjete

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- ostali prihodi proračuna

 

Ukupno javna rasvjeta

Planirano: 46.300,00 kuna

Izvršeno: 44.227,12 kuna

 

3. Održavanje groblja i grobnih kuća                                                            

- održavanje groblja u Gornjem Mihaljevcu

Izvori financiranja:

- naknada za održavanje groblja

 

Ukupno održavanje groblja i grobnih kuća

Planirano: 79.360,00 kuna

Izvršeno: 69.885,81 kuna

 

4. Održavanje i uređenje zgrada za redovno korištenje                                            

- uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Selo

- uređenje i održavanje doma kulture Dragoslavec Breg

- uređenje i održavanje doma kulture Gornji Mihaljevec

- uređenje i održavanje doma kulture Vukanovec

- uređenje i održavanje doma kulture Preseka

- uređenje i održavanje vatrogasnog doma u Preseki

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihod od zakupa

- ostali prihodi proračuna

 

Ukupno održavanje i uređenje zgrada za redovno korištenje

Planirano: 6.150,00 kuna

Izvršeno: 6.106,41 kuna

 

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

KLASA: 400-09/12-01/5

URBROJ: 2109/21-02-14-3

Gornji Mihaljevec, 18.03.2014.g.

                                                                                                                                  PREDSJEDNIK                                                                                                                                             

                                                                                                                                 Općinskog vijeća:

                                                                                                                                  Josip Petković v.r.                                                                                           

=============
Obavijest o skupljanju i zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada i otpadnih guma
Klikom na banner iznad pogledajte obavijest.

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku iznad otvaraju se podaci o projektu.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak