Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

 

  Na temelju Zakona o veterinarstvu („Narodne novine br. 70/97. i 105/01.), Zakona o dobrobiti životinja („Narodne novine“ br. 19/99.), Pravilnika o opasnim psima („Narodne novine“ br. 26/05.), Pravilnika o označavanju pasa („Narodne novine“ br. 162/03., 114/04. i 26/05.) i  članka 16. Statuta Općine Gornji Mihaljevec («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 16/05.), Općinsko Vijeće Općine Gornji Mihaljevec, na 9. sjednici održanoj 28.04. 2006. godine, donosi

 

O D L U K U

o uvjetima držanja pasa i mačaka,

te uklanjanju pasa i mačaka lutalica

na području Općine Gornji Mihaljevec 

 

I  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

          Ovom se Odlukom propisuju prava i obveze držatelja pasa i mačaka, te držanje, kretanje, registracija, mjere za sprečavanje zaraznih bolesti i uklanjanje pasa i mačaka lutalica na području Općine Gornji Mihaljevec (u nastavku teksta: Općina).

 

Članak 2.

 

          Držatelj psa ili mačke je vlasnik, odnosno posjednik psa ili mačke (u nastavku teksta: držatelj).

 

II  DRŽANJE PASA I MAČAKA

 

Članak 3.

 

          Držatelj je dužan brinuti o smještaju, prehrani i zdravstvenom stanju pasa i mačaka, a u slučaju bolesti dužan je poduzeti mjere za njihovo liječenje.

          Držatelj je dužan brinuti da psi ili mačke ne ugroze zdravlje i sigurnost ljudi, te da ne remete javni red i mir okoline u kojoj se nalaze.

 

Članak 4.

 

          Svi psi, osim pasa dobroćudne patuljaste pasmine i pasa mlađih od tri mjeseca, se moraju držati u ograđenom prostoru ili drugom zatvorenom prostoru, a ukoliko se pas drži na neograđenom prostoru, mora biti vezan lancem s ogrlicom za čvrsti predmet.

          U ograđenom prostoru pas mora biti smješten na mjestu gdje ne dolazi u kontakt s osobama koje dolaze po službenoj dužnosti. U protivnom se na ulazu u prostor mora istaknuti znak «čuvaj se psa».

          Ako je pas smješten na neograđenom prostoru, na prilazima psu na dovoljnoj udaljenosti mora se istaknuti znak «čuvaj se psa» i zvonac.

 

Članak 5.

 

          U stambenim zgradama s dva ili više stanova, korisnik stana ili poslovnog prostora može držati psa ili mačku, ali samo uz suglasnost svih korisnika te zgrade.

          Zabranjeno je držanje pasa i mačaka u zajedničkim dijelovima stana, kuće ili zgrade (podrum, tavan, terasa, stubište i slično).

 

Članak 6.

 

          Držatelj je dužan odmah očistiti zajedničke prostorije u zgradi, odnosno druge površine koje su njegov pas ili mačka zagadili.

 

III  KRETANJE PASA

 

Članak 7.

 

          Izvan zatvorenog, odnosno ograđenog prostora psi se mogu kretati samo pod stalnim nadzorom njegovog pratioca.

          Psi se u naseljenom mjestu moraju voditi na uzici s važećom markicom o cijepljenju na ovratniku i pritom je pratioc psa dužan voditi brigu o sigurnosti, slobodi kretanja i zaštiti ostalih korisnika javne površine.

          Pratioc psa ne može biti osoba mlađa od 12 godina.

          Psi se moraju voditi na uzici, a zloćudni i nasrtljivi psi moraju imati brnjicu.

 

Članak 8.

 

          Psi koji nisu zloćudni i nasrtljivi mogu se pustiti s uzice samo na slobodnim površinama izvan prometnica i sličnih površina.

 

Članak 9.

 

          Zabranjeno je uvoditi pse u ugostiteljske objekte i njihove vrtove i terase.

          Zabranjeno je dovoditi pse u poslovne prostorije gdje se obavlja proizvodnja, na dječja igrališta, u zdravstvene i obrazovne ustanove, te na druga slična mjesta.

 

Članak 10.

 

          Držatelj je dužan brinuti o zdravlju psa, te poduzimati propisane ili naređene veterinarsko-sanitarne mjere za zaštitu ljudi i zdravlja psa.

 

Članak 11.

 

          Odredbe ove Odluke ne odnose se na pse vodiče slijepih osoba i lovačke pse u lovištu za vrijeme lova.

 

IV  PROVOĐENJE MJERA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI

 

Članak 12.

 

          Stručne poslove u vezi sa sprečavanjem i suzbijanjem bjesnoće, te drugih zaraznih i nametničkih bolesti pasa, mačaka i drugih kućnih ljubimaca, kao i mjere za njihovo sprečavanje i suzbijanje na području Općine provodi veterinarska služba-stanica koja na temelju zakona djeluje na području Općine, pod nadzorom Veterinarske inspekcije.

 

Članak 13.

 

          U slučaju pojave bolesti, znaka bolesti ili uginuća psa, mačke ili druge životinje, držatelj je dužan:

      a) prijaviti to najbližoj veterinarskoj ambulanti ili inspekciji,

      b) zatvoriti psa, mačku ili drugu životinju do izvršenja pregleda i

      c) poduzeti naređene veterinarsko-sanitarne mjere.

 

Članak 14.

 

          Držatelj je dužan provoditi redovne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih, nametničkih i drugih bolesti, sukladno objavi i uputi veterinarskih službi.

          Objavu i uputu iz stavka 1. ovog članka veterinarska stanica će izvršiti putem sredstava javnog obavještavanja.

          Veterinarska stanica-služba je dužna izdati držatelju potvrdu o provedenim veterinarsko-sanitarnim mjerama.

          Troškove provođenja redovnih mjera, preventivnog i obveznog cijepljenja i dijagnostičkog ispitivanja snosi držatelj.

 

V  REGISTRACIJA PASA

 

Članak 15.

 

          Psi stariji od 4 mjeseca moraju biti registrirani. Registraciju provodi veterinarska stanica-služba koja na temelju zakona djeluje na području Općine.

          Registrirani pas na kojem su provedene naređene veterinarsko-sanitarne mjere dobiva markicu koju mora nositi na ogrlici.

 

Članak 16.

 

          Držatelj je dužan registrirati psa, odnosno prijaviti promjenu nadležnoj veterinarskoj stanici-službi u roku od 8 dana u slučaju:

 

a)      kad nabavi psa u toku godine,

b)      kad dovede psa na području Općine na vrijeme duže od dva mjeseca,

c)      kad pas pobjegne, ugine ili nestane,

d)     kad prihvati dolutalog psa i

e)      kad pas izgubi markicu.

 

          Držatelj plaća naknadu za registraciju i markicu veterinarskoj stanici-službi. Visina naknade utvrđuje se sukladno propisima iz područja cijena.

 

VI  HVATANJE I UKLANJANJE PASA I MAČAKA LUTALICA

 

Članak 17.

 

          Hvatanju podliježu psi koji se zateknu izvan zatvorenog prostora bez nadzora ili se kreću protivno odredbama ove Odluke, te psi i mačke lutalice.

 

Članak 18.

 

          Uhvaćeni pas smješta se u posebne boksove kod nadležne veterinarske stanice-službe, a vratit će se držatelju koji podmiri sve troškove hvatanja, čuvanja, provedenih veterinarskih mjera i registracije, ukoliko pas nije bio registriran.

          Ukoliko držatelj ne zatraži povratak psa u roku od 30 dana, pas će se ponuditi drugoj osobi, odnosno nad njim će se provesti eutanazija.

          Držatelj registriranog psa, odnosno osoba koja preuzme psa snosi troškove iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 19.

 

          Držatelju neće biti vraćen pas koji boluje od zarazne, nametničke ili druge bolesti prije nego bude izliječen, a troškove snosi držatelj sukladno odredbama prethodnog članka.

 

Članak 20.

 

          Psa koji je bolestan od bjesnoće, ili se sumnja da boluje od bjesnoće, te zloćudnog psa lutalicu nadležna služba veterinarske stanice-službe može ubiti na licu mjesta, sukladno odredbama ove Odluke.

 

Članak 21.

 

          Mačkom lutalicom smatra se svaka mačka koja bude zatečena izvan naseljenog mjesta na udaljenosti većoj od 200 metara, bez nadzora.

 

Članak 22.

 

          Eutanazija nad psima i mačkama mora se obaviti stručno, na način da životinja što manje pati, a provodi je veterinarska stanica-služba sukladno odredbama ove Odluke.

 

Članak 23.

 

          Hvatanje pasa i mačaka lutalica na području Općine provodi Veterinarska stanica Čakovec, ukoliko hvatanje zatraži nadležna službena osoba.

 

VII  KAZNENE ODREDBE

 

Članak 24.

 

          Novčanom kaznom u iznosu od 300.00 do 500.00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj:

 

  1.  ako ne postupa sa psom, odnosno mačkom na propisani način ( članak 3.),
  2.  ako drži psa protivno odredbama ove Odluke (članak 4. i 5.),
  3.  ako odmah ne očisti prostorije ili druge površine kad ih zagadi njezin pas, odnosno mačka (članak 6.),
  4.  ako se njezin pas kreće protivno odredbama ove Odluke (članak 7.),
  5.  ako se pas uvodi u objekte i prostorije (članak 9.),
  6.  ako se ne brine o zdravlju psa (članak 10.),
  7.  ako ne poduzme potrebne radnje (članak 13.),
  8.  ako ne privede psa radi provođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolesti (članak 14.),
  9.  ako ne registrira psa (članak 15.),

10. ako ne prijavi nestanak, prihvat psa ili ako njegov pas ne nosi markicu (članak 16.) i

11. ako onemogući hvatanje ili oduzimanje psa, odnosno mačke, kad je to dozvoljeno (članak 18., 20. i 21.).

 

 

Članak 25.

 

          Novčanom kaznom  u iznosu od 500.00 do 2 000.00 kuna kaznit će se pravna osoba koja počini prekršaj iz točke 1. do 11. prethodnog članka.

          Uz novčanu kaznu pravnoj osobi, izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 300.00 do 500.00 kuna.

 

Članak 26.

 

          Ovlašteni službenik Jedinstvenog upravnog Odjela Općine Gornji Mihaljevec (komunalni redar) može na licu mjesta naplatiti globu od fizičkih osoba u iznosu od 200.00 kuna za prekršaj, odnosno propuštenu radnju iz članka 24. ove Odluke.

          Protiv osoba koje su platile globu na licu mjesta ili u roku 8 dana neće se pokretati prekršajni postupak, a protiv osoba koje nisu platili globu u navedenim rokovima pokrenut će se prekršajni postupak i izdati prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno članku 24. ove Odluke.

          Ukoliko fizička osoba za koju je komunalni redar utvrdio da je počinila prekršaj iz članka  24. ove Odluke odbije dati podatke o vlasniku odnosno posjedniku psa, komunalni redar je ovlašten pozvati nadležnu službu da ukloni psa, a vlasnik odnosno posjednik psa, uz novčanu kaznu, dužan je snositi trošak izlaska nadležne službe prema utvrđenom cjeniku službe.

 

VIII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 27.

 

            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima držanja i registraciji pasa i mačaka, te uklanjanju pasa i mačaka lutalica na području Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 9/98).

 

Članak 28.

 

          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

OPĆINSKO VIJEĆE GORNJI MIHALJEVEC

          

 

Klasa:322-01/06-01/2

Ur.br.:2109/21-02-06-1

 

Gornji Mihaljevec, 28.04.2006.g.

                                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                                          Općinskog vijeća:

                                                                                                          Darko Horvat

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta