Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

                                                                      

                 Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik MŽ-e“, br. 05/13), Općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec, podnosi

 

IZVJEŠĆE

 o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Mihaljevec za 2013. godinu 

  1. UVOD

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Gornji Mihaljevec prihvaćen je 31.03.2009. godine, na 24. sjednici Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec.

Plan je prihvatilo Općinsko vijeće, a sukladno istom i članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Općinski načelnik je obvezan podnijeti Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a osobito o provedbi utvrđenih obveza.

Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, država je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada, županija i Grad Zagreb odgovorni su za gospodarenje svim vrstama otpada, osim za opasni otpad i spaljivanje, a gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim i građevinskim otpadom.

  1. OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

Na području općine Gornji Mihaljevec prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 1.917 stanovnika u naseljima:

Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec i Vukanovec.

 

  1. MJERE ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području općine  Gornji

Mihaljevec vrši tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Jastrebarskog, a na temelju Ugovora o koncesiji za komunalnu djelatnost skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.

Prihvat, obrada, zbrinjavanje i odlaganje komunalnog i neopasnog opada te skladištenje opasnog otpada vrši se na  odlagalištu u Karlovcu, a korisnici usluge odvoza i odlaganja otpada odlažu ga na različite načine.

Postupanje s komunalnim otpadom sastoji se od više faza:

-          sakupljanje na mjestu nastajanja otpada ( u kućanstvu odlaganjem u kantu ),

-          transport od područja sakupljanja do mjesta za tretman/odlaganje,

-          odlaganje,

-          postoji sustav prikupljanja ambalažnog otpada,

-          postoji sustav prikupljanja glomaznog otpada.

            Biorazgradivi otpad se trenutno kompostira u domaćinstvima na području Općine Gornji Mihaljevec.

            Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba  te velikih kontejnera sa groblja provodi se dva puta mjesečno.

Skupljanje izdvojenog otpada provodi se dok kontejneri ne budu popunjeni, a tada se prazne i ponovno koriste.

            Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se dva puta godišnje na način da građani iznesu glomazni otpad ispred kuće te se prema rasporedu otpad odvozi kamionima.

            Provodi se edukacija stanovništva o obvezi odvojenog skupljanja komunalnog otpada dostavom letaka svakom domaćinstvu, održana je edukacija u Osnovnoj školi Gornji Mihaljevec, te na zborovima mještana.

            Sakupljeni komunalni otpad godišnje iznosi 198,11 tone.

 

  1. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV

     ORGANIZIRANOG SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA   

     KOMUNALNOG OTPADA

U dogovoru s tvrtkom EKO-FLOR PLUS d.o.o. poslane su obavijesti svima koji nisu bili uključeni u sustav organiziranog skupljanja, odvoza i odlaganja otpada, nakon čega se prijavilo 9 novih korisnika.

  1. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA

       Na području općine Gornji Mihaljevec nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište u Karlovac.

            U narednom razdoblju očekujemo da se svi mještani ili domaćinstva uključe u odvoz smeća te intenzivnije aktivnosti oko zaštite okoliša i načina zbrinjavanja otpada.

 

KLASA: 351-02/14-01/2

URBROJ: 2109/21-01-14/1        

U Gornjem Mihaljevcu, 18.03. 2014.g.

                                                                                                                                     NAČELNIK OPĆINE

                                                                                                                                         Goran Lovrec v.r.

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta