Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
KLIK (pogleda uvjete)
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Za više informacija klikni na sliku

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!

Plan nabave za 2014.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 20.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/13), načelnik Općine Gornji Mihaljevec, dana 15.01.2014. godine, donosi
    PLAN NABAVE 
za 2014. godinu
Članak 1.
Plan nabave donosi se za proračunsku 2014. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, 
vrsti postupka javne nabave, podacima o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, planiranom trajanju ugovora, te napomeni (ako je potrebna).
Za nabavu čije je procijenjena vrijednost veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, u Plan nabave unose se samo podaci o predmetu nabave
i procijenjenoj vrijednosti nabave.
Plan nabave se tijekom proračunske godine može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune Plana nabave biti će vidljivo označene u odnosu na osnovni
Plan nabave za 2014. godinu.
Članak 2.
Plan nabave donosi se u roku od 60 dana od dana donošenje Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu. Plan nabave za 2014. godinu mora biti dostupan na internetskim stranicama Općine Gornji Mihaljevec do 30. lipnja 2014. godine.
Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu objavljuju se na internetskim stranicama Općine Gornji Mihaljevec u roku od 8 dana od  
dana donošenja. Općina Gornji Mihaljevec, kao javni naručitelj, dužna je središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave dostaviti
podatke o svojim internetskim stranicama na kojima je objavljen Plan nabave, te svaka kasnija izmjena i dopuna Plana nabave za 2014. godinu.
Članak 3.
Općina Gornji Mihaljevec je obvezna voditi registar ugovora o javnoj nabavi, te podatke iz registra ažurirati najmanje svakih 6 mjeseci, te isti objaviti 
na svojim internetskim stranicama.
Članak 4.
Općina Gornji Mihaljevec može započeti postupak javne nabave i prije donošenja Plana nabave za 2014. godinu sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Članak 5.
TABELE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna
Evidencijski broj nabave PREDMET NABAVE Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrstva postupka javne nabave Ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora Napomena
  ROBE:       mj/god. mj/god.  
  Električna energija - općinski objekti i javna rasvjeta 46.800,00 - - - - Bag. nabava
  Plin 21.440,00 - - - - Bag. nabava
  Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 29.200,00 - - - - Bag. nabava
  UKUPNO 97.440,00          
Evidencijski broj nabave PREDMET NABAVE Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrstva postupka javne nabave Ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora Napomena
  USLUGE:       mj/god. mj/god.  
  Tekuće održavanje puteva - šljunčanje 41.200,00 - - - - Bag. nabava
  Tekuće održavanje puteva - rad građevinskim strojem 20.000,00 - - - - Bag. nabava
  Usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 - - - - Bag. nabava
  Geodetsko katastarske usluge 27.200,00 - - - - Bag. nabava
  Ostale intelektualne usluge 56.000,00 - - - - Bag. nabava
  Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) 8.000,00 - - - - Bag. nabava
  UKUPNO 172.400,00          
Evidencijski broj nabave PREDMET NABAVE Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrstva postupka javne nabave Ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora Napomena
  RADOVI:       mj/god. mj/god.  
  Izgradnja javne rasvjete (naselja) 16.000,00 - - - - Bag. nabava
  Obnova doma kulture Preseka 56.000,00 - - - - Bag. nabava
  Obnova doma kulture Gornji Mihaljevec 32.000,00 - - - - Bag. nabava
  Obnova doma kulture Vukanovec 16.000,00 - - - - Bag. nabava
  UKUPNO 120.000,00          
TABELA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA iznad 200.000,00 kuna
Evidencijski broj nabave PREDMET NABAVE Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrstva postupka javne nabave Ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora Napomena
  ROBE:       mj/god. mj/god.  
  ……………..   - - - - -
  UKUPNO 0,00          
Evidencijski broj nabave PREDMET NABAVE Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrstva postupka javne nabave Ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora Napomena
  USLUGE:            
      - - - - -
  UKUPNO 0,00          
Evidencijski broj nabave PREDMET NABAVE Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrstva postupka javne nabave Ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora Napomena
  RADOVI:       mj/god. mj/god.  
  Uređenje - sanacija nerazvrstanih cesta (izgradnja cesta i mostova) 96.000,00 - - - - Bag.nabava
  Uređenje - sanacija nerazvrstanih cesta (poduzetnička zona) 125.600,00 - - - - Bag.nabava
  Izgradnja sportskih i rekreacijskih terena - Gornji Mihaljevec 250.400,00 - - - -  
  Izgradnja vodovoda i kanalizacije 112.000,00 - - - - Bag.nabava
  UKUPNO 584.000,00          
Članak 6.
Ovaj Plan nabave za 2014. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Općine Gornji Mihaljevec, a primjenjuje se u 2014. godini.
NAČELNIK OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
KLASA: 400-09/14-01/3
URBROJ: 2109/21-01-14-1 NAČELNIK 
Gornji Mihaljevec, 15.01.2014.g. Goran Lovrec v.r.
=============
Obavijest o skupljanju i zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada i otpadnih guma
Klikom na banner iznad pogledajte obavijest.

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku iznad otvaraju se podaci o projektu.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak