Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

OBAVIJEST !

OBAVIJEST !

Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!

PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA

Temeljem točke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH-u u 2020. godini ( « Narodne novine « br. 3/2020. ), te zaključaka Zapovjedništva VZMŽ i Zapovjedništva VZG/ VZO /VZP utvrđuje

PLAN

MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA
U PRED ŽETVENOJ I ŽETVENOJ SEZONI U 2020. GODINI
ZA OPĆINU GORNJI MIHALJEVEC

 I. CILJ I ZADACI

            U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanju mogućnosti nastanka požara potrebno je na području Vatrogasne zajednice Općine u potpunosti provesti odredbe ovog Plana.

            Sva dobrovoljna vatrogasna društva dužna su postupiti po svim mjerama navedenim u ovom Planu.

            Od opsega i kvalitete obavljenih pripremnih radova ovisiti će efikasnost mjera zaštite od požara za vrijeme žetvenih radova.

II. ORGANIZACIJSKE MJERE

Dužnost dobrovoljnih vatrogasnih društava:

 1. Temeljem ovog Plana svako DVD na području Općine dužno je napraviti vlastiti Program aktivnosti na zaštiti od požara u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni.
 2. Ustrojiti evidenciju dežurnih vatrogasaca (najmanje 2 u smjeni) koji će određenog dana dežurati na svojoj adresi stanovanja ili u vatrogasnom domu te u predviđeno vrijeme obaviti izviđačko preventivne ophodnje prostora kojeg pokriva DVD. Tabelarni pregled treba sadržavati podatke o dežurnim osobama i to: ime i prezime, adresa stanovanja, telefon i vrijeme dežurstva (dan i sat).
 3. Ophodnju obaviti u kritično vrijeme od 10,00 do 18,00 sati svakog dana u vrijeme žetve.
 4. Opremiti se potrebitom vatrogasnom opremom za ophodnje. Provjeriti ispravnost iste i nabaviti nedostatnu.
 5. Osigurati dovoljne količine goriva i maziva za sve vatrogasne strojeve i vozila.
 6. Članove određene za dežurstva potrebno je dodatno osposobiti za rukovanje vatrogasnom opremom i sredstvima veze putem seminara i praktičnih vježbi.
 7. Kroz razne oblike propagandnih akcija upozoriti stanovništvo na pojačano provođenje požarno – preventivnih mjera.
 8. Svako DVD dužno je ustrojiti evidenciju o poduzetim mjerama te voditi dnevnik događanja o pred žetvenim aktivnostima te o poduzetim akcijama u vrijeme žetve.
 9. O svim poduzetim aktivnostima na kraju žetvene sezone, pismenim izvješćima izvijestiti VZ Općine koja će objedinjeno izvješće uputiti Vijeću Općine i VZMŽ.

III. PREVENTIVNE MJERE

 1. Organizirati posjete vlasnicima kombajna prije žetvenih radova u svrhu upozorenja na ispravnost i redovito čišćenje i podmazivanje radnih strojeva ( kombajna, vršilica, traktora i dr.) te na potrebu posjedovanja aparata za početno gašenje, dovoljnih zaliha vode, naprtnjača i metlanica za gašenje požara.
 2. Pokazati način rukovanja ručnim vatrogasnim aparatima i osposobiti osobe koje upravljaju radnim strojevima, za rukovanje vatrogasnim aparatima i napravama za gašenje početnih požara koje posjeduju.
 3. U vrijeme žetve upozoriti na točku 1. ovih mjera (ako nisu provedeni u pred žetveno vrijeme) te ukazati na zabranu loženja vatre ili ostataka strnih usjeva ili slame dok žetva traje na tom području.
 4. Educirati vlasnike parcela i kombajna o postupcima i mjestima pušenja i obveznim mjerama gašenja opušaka.
 5. U slučajevima punjenja goriva radnih strojeva, poduzeti potrebite mjere opreza prilikom istakanja goriva, ( sigurnosni razmak, zabrana korištenja otvorenog plamena, minimalna količina potrebnog goriva, zabrana pristupa neovlaštenim osobama i sl. ) Pogonsko gorivo ne smije biti izloženo suncu niti se smije dolijevati dok motor radi. Proliveno ulje ili gorivo treba odmah obrisati s radnog stroja a u slučaju razlijevanja po tlu prekriti slojem pijeska ili zemlje.
 6. Na većim parcelama osigurati traktor sa više brazdnim plugom za eventualnu potrebu presijecanja parcele u cilju sprečavanja širenja požara.
 7. Velike parcele koje bi se žele nekoliko dana, treba prije podijeliti na više manjih parcela. Površina jedne od tih manjih parcela neka odgovara dnevnom učinku kombajna. Prosjek treba biti u širini od najmanje 15 metara. Stog dijela treba odmah ukloniti žito i slamu, a čitavu površinu preorati.
 8. U slučaju da se požar ne može pogasiti potrebno je što hitnije pozvati najbliže vatrogasno društvo ili JVP na broj telefona 112 ili 193.

 IV. OPREMA

Izviđačko preventivne ophodnje dužne su ophodnju obavljati u skladu s ovim Planom opremljene sa slijedećom vatrogasnom opremom:

vatrogasno vozilo ( kombi ili osobno )                                         kom   1

vatrogasni aparat S-6 ili S-9 za početno gašenje požara                kom   2

naprtnjača napunjena s vodom                                                  kom   2

metlanice                                                                                 kom   2

sredstva veze ( radio stanica ili mobilni telefon )                          kom   1

knjigu evidencije, zapažanja, upozorenja, intervencija                  kom   1

po potrebi i ostala vatrogasna oprema

DVD koja ne posjeduju navedenu opremu trebaju istu hitno nabaviti.

V. FINANCIRANJE

Sredstva za ostvarenje ovog Plana osigurava Općina u skladu sa točkom 3e Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa RH, a na temelju Programa aktivnosti u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni izrađenog za svako DVD posebno i to van redovnih godišnjih dotacija.

VI. ODGOVORNOST

Za osiguranje financijskih sredstava i za provođenje ovog Plana odgovoran je načelnik Općine Gornji Mihaljevec.

Zapovjednici u DVD-ima odgovorni su zapovjedniku vatrogasne postrojbe VZ Općine, te Vijeću Općine, za organizaciju i provođenje organizacijskih i preventivnih mjera, te nabavu i održavanje u ispravnosti navedene vatrogasne opreme.

PODACI  O  ZAPOVJEDNICIMA

NAZIV

IME I PREZIME ZAPOVJEDNIKA

TELEFON

DVD GORNJA DUBRAVA

DAMIR KLOBUČARIĆ

098/802-591

DVD GORNJI MIHALJEVEC

MIŠEL ŠAFARIĆ

099/2463-243

DVD MARTINUŠEVEC

DANIJEL NOVAK

098/9135-056

DVD PRESEKA

PRELOŽNJAK NIKOLA

091/1378-785


Podatke iz ovog Plana koji su podložni promjenama potrebno je odmah ažurirati.

 

S Planom upoznati:  

Vatrogasna zajednica Međimurske županije –  (VZMŽ),

Inspekciju zaštite od požara PUM,

Javna vatrogasna postrojba (JVP),

Svi DVD-i Općine Gornji Mihaljevec.

NAČELNIK OPĆINE
Goran Lovrec

PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA U PRED ŽETVENOJ I ŽETVENOJ SEZONI U 2020. GODINI ZA OPĆINU GORNJI MIHALJEVEC (original - pdf)

 

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku iznad otvaraju se podaci o projektu.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak