SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s
javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Način provedbe savjetovanja s javnošću
Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja
savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja.

Trajanje savjetovanja s javnošću
Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.

Plan savjetovanja s javnošću
Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.

Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću
Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu. Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR). Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.

Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Adresa: Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec
Tel.: 040/899-117
E-mail: opcina@gornjimihaljevec.hr

Pravni okvir
http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 2022. GODINU

Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

SAVJETOVANJA U TIJEKU

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za promjenu cjenika pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gornji Mihaljevec

 Savjetovanje traje od 16.03.2023. godine do 15.04.2023. godine

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 15.04..2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženu promjenu cjenika za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gornji Mihaljevec osobno na adresu Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec ili putem elektroničke pošte na adresu: opcina@gornjimihaljevec.hr  uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji je prilog ovom pozivu.

Poziv na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Cjenik sakupljanja komunalnog otpada

OBRAZAC savjetovanje

ZAVRŠENA SAVJETOVANJA

Izvješće – Proračun

Prijedlog Odluke o pružanju javne usluge prema ZOGO-3

Izvješće – Komunalni odpad

Gornji Mihaljevec 74,

40306 Macinec

Pon, sri, čet, pet: 11:00 – 14:00

Uto: 16:00 – 19:00 

Korisni linkovi

Vremenska stanica

Općina Gornji Mihaljevec © 2023. Sva prava pridržana.