Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora 

Na temelju članka 6.st.1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” 125/11) i Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (KLASA:372-03/16-01/10, URBROJ:2109/21-02-16-1)

raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec

(bivšeg poslovnog prostora trgovine PZ Čakovec)

 

 1. Predmet javnog natječaja su :
  1. Poslovni prostori u skladišno poslovnoj zgradi na adresi Gornji Mihaljevec BB. Prostori se nalaze sa stražnje strane Doma kulture u Gornjem Mihaljevcu, uporabne površine 152,23 m² kako slijedi:

P1 – prostor bivše prodavaonice ukupne površine 55,76 m² sa sanitarnim čvorom površine 4,5 m², ukupno 60,26 m²

P2 –  prostor do prostora bivše prodavaonice ukupne površine 40,67 m² sa pripadajućim skladištem (S1) površine 6 m² i sanitarnim čvorom površine 4,5 m², ukupno 51,17 m²

P3 –  prostor uz prostor P2 ukupne površine 40,80 m²                                                                                                             

II. Uvjeti natječaja

 • poslovni prostor daje se u zakup na  5 godina
 • početni iznos najamnine utvrđuje se u iznosu od 21,00 kn/m²
 • natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 kuna na račun Općine Gornji Mihaljevec IBAN: HR3524850031860400003 sa svrhom doznake – jamčevina za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (bivši poslovni prostor trgovine PZ Čakovec)
 • javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj
 • pravo na sudjelovanje u natječaju imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe ako ispunjavanju Zakonom                 predviđene uvjete: stjecanje prava vlasništva.

III. Ponuda mora sadržavati:

 • ime, prezime, adresu i OIB ponuđača, odnosno  naziv, adresu i OIB pravnog objekta
 • ponuđenu cijenu
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini
 • izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra natjecatelja
 • potvrdu o podmirenim prirezima i doprinosima od porezne uprave ne stariju od 8 dana
 • bon 1 ne stariji od 60 dana i bon 2 ne stariji od 8 dana
 • potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe natjecatelja
 • ovjerenu kopiju financijskih izvještaja od strane Porezne uprave, odnosno Fine za protekle dvije godine.

IV. Rok za dostavu ponude je 15 dana od dana objave do 15,00 sati u Ured Općine na bilo koji način dostave.

V. Ako u roku za dostavu ne bude zaprimljena niti jedna ponuda, rok za dostavu se produljuje do zaprimanja prve ponude za bilo koji od navedenih poslovnih prostora u natječaju.

VI. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ“ Ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (bivši poslovni prostor trgovine PZ Čakovec) ili osobnom dostavom.

VII. Ponude se ne otvaraju javno.

VIII. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

IX. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene.

X. Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec, u roku od 15 dana računajući od dana odabira ponuditelja, kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze između ugovornih strana u skladu s zaprimljenom ponudom.

XI. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku 10 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.

XII. Natjecatelj je obvezan potpisati ugovor i vratiti ga Općini Gornji Mihaljevec u roku od 15 dana po primitku istoga, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

XIII. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Općini Gornji Mihaljevec, usmeno (Ured općine) ili na tel. 040/899-117.

 XIV. Ovaj natječaj objavit će se na web stranicama Općine Gornji Mihaljevec, u Međimurskim novinama, na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec.

 

 

KLASA:  372-03/18-01/1                                                                                                                                                                           NAČELNIK OPĆINE

URBROJ: 2109/21-01-18-1                                                                                                                                                                       Goran Lovrec v.r.

Gornji Mihaljevec, 13. lipnja 2018 godine

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (bivšeg poslovnog prostora trgovine PZ Čakovec) - [original pdf]