Prijem u službu komunalnog djelatnika-domar (zamjena)

Pročelnik JUO Općine Gornji Mihaljevec  je donio Rješenje da se Stanislava Čurin prima su službu 16. svibnja 2018. godine na radno mjesto komunalnog djelatnika–domar (zamjena) Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec, na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme (8 sati dnevno).

Rješenje o prijmu u službu (original-pdf)

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba općinskom načelniku Općine Gornji Mihaljevec u roku od 15 dana od dana njegove dostave. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu. Žalba se predaje u pisanom obliku putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec.

Rezultati testa općeg znanja za prijam u službu komunalnog djelatnika-domara JUO Općine Gornji Mihaljevec (zamjena) (original - pdf)

Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti-test općeg znanja (original - pdf)

Izvješće o provedbi javnog natječaja za prijam u službu komunalnog djelatnika-domar  (zamjena) Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec (original-pdf)