Odluka o korištenju službenog vozila

Načelnik Općine Gornji Mihaljevec donio je Odluku o ovlaštenju korištenja službenog teretnog vozila marke RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT, registarske oznake ČK 418 FA, u službene svrhe.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/13) načelnik Općine Gornji Mihaljevec, 21.05.2018.godine, donosi

ODLUKU

o ovlaštenju korištenja službenog vozila u službene svrhe

Članak 1.

Ovom Odlukom ovlašćuju se:

  • Goran Lovrec, Gornji Mihaljevec 29 - načelnik
  • Jasenka Novak, Gornji Mihaljevec 43 – zamjenica načelnika
  • Gordana Lukić, Vinogradska cesta 8 – referent za admin. i računovodstvene poslove
  • Marčec Vid, Zasadbreg 59 – komunalni redar
  • Zadravec Tomica, Vukanovec 12 – predsjednik komunalnog odbora
  • Novak Vladimir, Bogdanovec 22 - grobar
  • Novak Dragan, Gornji Mihaljevec 75 - domar
  • Danijel Kos, Badličan 16 – zamjena za grobara
  • Karlo Miljančić, Gornji Mihaljevec 40 – pročelnik
  • Kristina Cvetković, Dragoslavec selo 1A, zamjena za referenta za admin i računovodstvene poslove


za korištenje službenog teretnog vozila marke RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT, registarske oznake ČK 418 FA, u službene svrhe.

Članak 2.

Osobe koje nisu obuhvaćene člankom 1. ove Odluke kao ovlaštene osobe za korištenje službenog vozila u službene svrhe, mogu koristiti isti samo po posebnom pismenom ovlaštenju načelnika općine Gornji Mihaljevec.

Članak 3.

Ovom odlukom poništava se Odluka o ovlaštenju korištenja službenog vozila u službene svrhe (KLASA: 340-01/18-01-1, URROJ: 2109/21-01-18-1) od 27.03.2018.godine.

NAČELNIK OPĆINE
Goran Lovrec v.r.

Odluka o ovlaštenju korištenja službenog vozila u službene svrhe (original - pdf)